Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont 2szt. pomp zatapialnych typu PZ-45 BRYZA; 4,5kW; 2900 obr/min; 380V

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: HYDROTECHNIKA Biuro Handlowe Białystok z BIAŁEGOSTOKU.

Zakres:
1.Przezwojenie silnika.
2.Remont części hydraulicznej pompy :
-Wymiana łożysk,
-Wymiana uszczelnień mechanicznych,
-Wymiana wirnika.
3.Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego (jeżeli zajdzie taka potrzeba).
4.Transport pompy do i z miejsca naprawy.

UWAGA:
Wykonawca zwróci wszystkie zużyte części.
Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu pompy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys wykonawczy zawierający wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont pompy.
Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty odbioru pompy do remontu.
Przewidywany termin realizacji: kwiecień 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt realizacji prac.
2.Czas realizacji prac (od momentu akceptacji zakresu remontu).
3.Warunki i forma płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Tomasz KAŁMUK tel. (32) 288 84 44 wew. 958, kom 512 403 472
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont 2szt. pomp zatapialnych typu PZ-45 BRYZA” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 2 listopada 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.