Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na „Wykonanie remontu 2 torowisk odmrażalni wagonów”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT: OSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.

W zakresie prac należy uwzględnić:
1.Wyczyszczenie kanałów wraz z utylizacją w zakresie wykonawcy.
2.Skucie luźnego betonu na ściankach kanału żelbetowego torowiska nr 6 i uzupełnienie ubytków betonu na długości 10 m.
3.Skucie luźnego betonu na ściankach kanału żelbetowego torowiska nr 8 i uzupełnienie ubytków betonu na długości 50 m.
4.Wykonać izolację przeciwwilgociową w naprawianych miejscach torowiska nr 6 i w całym kanale nr 8.
5.Dokonać wymiany zużytych podkładów na torach wjazdowych (po około 50 m) i na torach wyjazdowych (po około 45 m), tory podbić wraz z regulacją w planie i profilu.
6.Wymienić skorodowane węzły kotwiące od strony wjazdu na długości 200 m na każdym torze.
7.Przeprowadzić badanie defektoskopowe szyn torowisk przy użyciu jednotokowych aparatów ultradźwiękowych.

Sprzęt i materiały dostarcza wykonawca.
Termin realizacji: do dnia 30.09.2017r.
Do przetargu mogą przystąpić firmy posiadające wszelkie uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju robót z zatrudnionym kierownikiem z uprawnieniami do prowadzenia robót torowych.
Przed opracowaniem oferty po wcześniejszym ustaleniu terminu, niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem robót i dokonania wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
1.Koszt wykonania zadania w rozbiciu na poszczególne rodzaje robót wyszczególnione w treści zapytania oraz cenę wymiany szyn w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
2.Czas i termin realizacji zlecenia.
3.Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Robert Lepka tel. 32 / 288 84 44 wew. 510.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont 2 torowisk odmrażalni wagonów” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 28 lipca 2017r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.