Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silników – 17 szt.

 Wykaz silników do remontu:

 lp. NR SPAWANY MOC [KW] OBROTY [OBR/MIN] TYP NAPIĘCIE ZNAMIONOWE [V]
1 335-I-33 5,5 965 3SIEK132M6B 500
2 335-I-32 5,5 965 3SIEK132M6B 500
3 125-ME-19 18,5 1445 SLf180 M-4 500
4 1/325-J-11 7,5 1460 2SIEL132M4 500
6 125-J-217 7,5 1440 Sf 132 M4 500
7 135-K-41 11 960 2SIEL160L6-V 500
8 1/335-K-2 11 960 2SIEL 160L6 500
9 325-E-99 1,5 1428 2SIEK 90L4 500
10 345-H-28 4 710 SKf 160 M-8 500
11 125-H-117 4 1450 2SIEL112M4 500
12 1/325-H-7 4 1450 2SIEL112M4 500
13 125-H-106 4 1450 2SIEL112M-4 500
14 125-K-72 11 1470 2SIE160M4 500
15 125-S-58 75 1440 FA 280S-4 500
16 335-R-43 55 985 SKf 280 M-6 500
17 335-R-52 55 985 4SKg280M6 500

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELEKTROCARB Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich

Remont silników obejmuje:

I. Transport jednostek do remontu – (transport z HCM do Wykonawcy oraz od Wykonawcy do HCM).

 Oferent zobowiązany jest przedstawić całościowy koszt transportu wszystkich silników
do i z remontu.

 II. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

Możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.

III. Zakres prac:

 1. demontaż silnika,
 2. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 3. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 4. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont z załączonymi kartami pomiarowymi,
 5. montaż silnika.

IV.Remont silnika:

 1. przezwojenie uzwojenia stojana w klasie F,
 2. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 3. wymiana uszczelnień
 4. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (weryfikacja pozostałych części składowych silnika),
 5. regeneracja wału silnika
 6. wymiana dławic kablowych,
 7. wymiana tabliczki zaciskowej wraz z mostkami łączeniowymi oraz śrubami i podkładkami śrubowymi,
 8. wymiana skrzynki zaciskowej
 9. regeneracja osłony wentylatora
 10. regeneracja wentylatora
 11. wyważenie dynamiczne wirnika,( protokół z wykonania badania)
 12. regeneracja połączeń śrubowych ( regeneracja gwintu + wymiana śruby i podkładek śrubowych)
 13. prace potrzebne do przeprowadzenia remontu kapitalnego,
 14. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 15. wystawienie z protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów,
 16. malowanie antykorozyjne,

V. Prace dodatkowe:

 1. wymiana osłony wentylatora
 2. wymiana wału silnika
 3. wymiana wentylatora.

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

Przewidywany termin realizacji: maj 2022 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu I, II, III i IV oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej dla każdego silnika
  z osobna i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu dla każdego silnika z osobna (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla każdego silnika z osobna po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu każdego silnika z osobna (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

Należy przedstawić kalkulację dla każdej jednostki osobno wraz z wykazem części, które są potrzebne do wykonania remontu kapitalnego.

Koszt transportu z HCM i do HCM należy uwzględnić całościowo dla wszystkich silników.

W kwocie końcowej należy uwzględnić koszt złomu lub zobligować się do zwrotu złomu.

Dla nr spawanych 335 –R uwzględnić:

– smar wysokotemperaturowy

– uszczelnienie (o-ring) wysokotemperaturowe od str. N

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników – 17 szt. (Zp 28687)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 16 maja 2022 r. godz. 1400

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.