Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Regenerację szyn i elementów rozjazdów metodami spawalniczo – szlifierskimi.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: REMTOR Sp. z o.o. z Janikowa koło Poznania

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania prac:

– regeneracja krzyżownicy pojedynczej,

– regeneracja krzyżownicy podwójnej,

– regeneracja iglicy,

– reprofilacja iglicy,

– regeneracja zgrzeiny elektrycznej lub spawu termitowego albo naprawa końca szyny do 20 cm,

– napawanie boczne opornic, innych szyn,

– napawanie poziome szyn,

– naprawa wyboksowań,

– wykonanie spawu elektrycznego szyny,

– wykonanie spawu termitowego SoWoS,

– usuwanie spływów.

  1. Czas realizacji prac.
  2. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
  3. Warunki i czas trwania gwarancji.
  4. Warunki płatności.

Termin realizacji prac: wrzesień / październik 2018 rok.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan TOMASZ MACHURA tel. (32) 288 84 44 wew. 592, kom. 512 403 466.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Regeneracja szyn i elementów rozjazdów metodami spawalniczo – szlifierskimi” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 w terminie do 3 sierpnia 2018 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:

-swobodnego wyboru oferty,

-negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,

-zawarcia umowy na niepełny zakres robót,

-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.