Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Regeneracji siłownika szybkiego działania ø125 typu Hydroring prasy Larox.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: LUCHS POLSKA z Częstochowy

 

Zakres prac:

 1. Rozkręcenie, wykonanie pomiarów i ich weryfikacja.
 2. Honowanie cylindra.
 3. Polerowanie tłoczyska.
 4. Regeneracja nakrętek, wymiana tulei prowadzących, prowadzenia, dobór i wymiana kpl. uszczelnień.
 5. Dobór i wymiana uszczelnień (temperatura pracy do 80oC, ciśnienie pracy 100 bar).
 6. Montaż i skręcenie siłownika.
 7. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego (malowanie).
 8. Wykonanie prób szczelności.
 9. Transport siłownika do i z naprawy.

 Przewidywany termin realizacji prac: kwiecień 2020r.

 Części zamienne, materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

 W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznych z Koordynatorem prac ze strony HCM.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Grzegorz DUDEK tel. (32) 288 84 44 wew. 523, kom 512 403 430.

 

 Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Regeneracja siłownika szybkiego działania ø125 typu Hydroring prasy Larox” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 13 marca 2020 r.

 

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:     

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac bez podania przyczyn,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.