Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 

Regeneracja  oleju transformatora TORb 16000/110kV 16MVA (ok 10000kg) 2szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: AD MOTO Rałaf Zawisz z Katowic

 

Zakres prac:

 

 1. Podłączenie instalacji obiegu oleju wraz z urządzeniami towarzyszącymi w tym agregatu prądotwórczego.
 2. Prace przygotowawcze, uruchomienie i odpowietrzenie instalacji obiegu oleju.
 3. Regeneracja oleju do uzyskania parametrów analogicznych jak dla oleju nowego.
 4. Uzupełnienie ubytków oleju.
 5. Dodanie do oleju wymaganej ilości inhibitora.
 6. Badania końcowe oleju potwierdzając jego właściwości.
 7. Utylizacja powstałych odpadów.
 8. Sporządzenie i przekazanie raportu z przeprowadzonych prac, prób i pomiarów.

 

Termin realizacji: Sierpień 2018 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, media, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca (Zamawiający nie dostarcza paliwa i energii na potrzeby prowadzenia prac).

Transformatory 110/6kV 16MVA wyznaczone do regeneracji oleju są pod napięciem i pod obciążeniem – bark możliwości trwałego wyłączenia z eksploatacji urządzenia celem wykonania prac.

Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

Terminy wizji lokalnych:

 1. 01.08.2018 r. godz. 1000
 2. 03.08.2018 r. godz. 1000

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania usługi – należy podać ceny jednostkowe.
 2. Czas wykonania usługi dla 1 transformatora wraz ze szczegółowym harmonogramem prac.
 3. Opis technologii wykonania prac.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Regeneracja oleju transformatora TORb 16000/110kV 16 MVA (ZP 8402)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 8 sierpnia 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.