Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Regenerację ogniw łańcucha zgrzebłowego T-142 mm

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: HKS ODRA” Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego.

Przewidywany zakres prac:

 1. Demontaż łańcucha na pojedyncze ogniwa,
 2. Czyszczenie strumieniowe łańcucha,
 3. Odpalenie zużytych i uszkodzonych ramion ogniw,
 4. Szlifowanie krawędzi wycięcia ogniwa,
 5. Poprawa otworu pod sworzeń i sworzni (po weryfikacji),
 6. Przygotowanie nowych części i wykonanie nowych sworzni,
 7. Szczepienie i spawanie zgrzebła,
 8. Szlifowanie i wyrównanie lica spoiny,
 9. Montaż ogniw w zestawy montażowe po 20 ogniw.

Przewidywany termin realizacji: do 11.06.2018 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

Uwaga:

Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania – należy podać cenę za 1mb wyremontowanego łańcucha (rozliczenie na podstawie faktycznie wykonanych prac).
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznych z Koordynatorem prac ze strony HCM.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają:

Pan Zbigniew Kołaczek tel. (32) 288 84 44 wew. 798, kom. 512 403 423

Pan Kukuła Maciej tel. (32) 288 84 44 wew. 242, kom. 502 590 937

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawców

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Regeneracja ogniw łańcucha zgrzebłowego T-142mm” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 15 maja 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:     

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac bez podania przyczyn,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.