Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Regenerację bloków śrubowych sprężarek BOGE S220 o nr fabrycznych 29047, 29048, 29049.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PNEUMATIK S.A. z Przeźmierowa

Zakres prac obejmuje:
Regenerację bloku BS430 (obróbka plastyczna ślimaków, bloku, wymiana kompletu łożysk, spasowanie + regulacja) oraz wymianę: filtra powietrza, filtra oleju, separatorów oleju, oleju, wkładu termostatu, wkładu zaworu minimalnego ciśnienia, wkładu regulatora ssania, elektrozaworów odpowietrzających, pasków klinowych, czujnika temperatury.

Planowany termin realizacji prac:
– sprężarka BOGE S220 o nr fab. 29047: marzec 2019 r.
– sprężarka BOGE S220 o nr fab. 29048: kwiecień 2019 r.
– sprężarka BOGE S220 o nr fab. 29049: maj 2019 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania regeneracji 1szt. sprężarki w tym szczegółowe zestawienie kosztów podzespołów.
2. Czas wykonania regeneracji 1szt. sprężarki.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
• Pan Marcin Nowak tel. kom. 512403452.
• Pan Andrzej Dulski tel. kom. 509826077.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
2. oferują blok zastępczy na czas remontu poszczególnych bloków,
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
4. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regeneracja bloków śrubowych sprężarek BOGE S220 o nr fabrycznych 29047, 29048, 29049” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 12.02.2019 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru Oferty,
2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.