Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Regeneracja bloków śrubowych sprężarek BOGE S220 o nr fabrycznych 29046 i 29050.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PNEUMATIK S.A. z Przeźmierowa

Zakres prac obejmuje:

Regenerację bloku BS430 (obróbka plastyczna ślimaków, bloku, wymiana kompletu łożysk, spasowanie + regulacja) oraz wymianę : filtra powietrza , filtra oleju, separatorów oleju, oleju, wkładu termostatu, wkładu zaworu minimalnego ciśnienia, wkładu regulatora ssania, elektrozaworów odpowietrzających, pasków klinowych, czujnika temperatury.

Termin realizacji:

– sprężarka BOGE S220 o nr fab. 29046 : wrzesień 2018r.

– sprężarka BOGE S220 o nr fab. 29050 : październik 2018r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania regeneracji 1szt. sprężarki w tym szczegółowe zestawienie kosztów podzespołów.
  2. Czas wykonania regeneracji 1szt. sprężarki.
  3. Warunki i forma płatności.
  4. Warunki i czas trwania gwarancji.
  5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

  • Pan Marcin Nowak tel. kom. 512403452.
  • Pan Andrzej Dulski tel. kom. 509826077.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regeneracja bloków śrubowych sprężarek BOGE S220 o nr fabrycznych 29046 i 29050” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 24.07.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.