Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Realizacja projektu wykonawczego (Nr projektu FMK 21.762) wywrotnicy wagonowej Q=80T – branża elektryczna

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW Sp. z o.o. z Kluczborka

 

Zakres prac:

 1. Modernizacja wywrotnicy w oparciu o projekt wykonawczy oraz przygotowanie do odbioru TDT:

Dostawa, wymiana, doposażenie wywrotnicy we wszystkie elementy niezbędne do realizacji wykonanego projektu, wykonanie dodatkowych połączeń elektrycznych oraz pozostałe prace instalacyjne elektryczne niezbędne do odbioru technicznego przez TDT.

 1. Demontaż wymienianego okablowania, aparatów elektrycznych oraz tras kablowych.
 2. Uruchomienie, próby funkcjonalne i pod obciążeniem wywrotnicy po modernizacji w ścisłej współpracy z wykonawcą robót mechanicznych.
 3. Wykonanie pomiarów elektrycznych dla całości instalacji zgodnie z wymaganiami norm
  i przepisów.
 4. Odbiór urządzenia przez TDT (min. udział w odbiorze Wykonawcy w czynnościach odbiorowych – wymagane stosowne uprawnienia dla obsługi, napraw, modernizacji
  i eksploatacji).
 5. Szkolenie obsługi i służb serwisowych.
 6. Przekazanie:
 7. pełnej dokumentacji powykonawczej elektrycznej w wersji papierowej – 3 szt.
 8. pełnej dokumentacji powykonawczej elektrycznej w wersji edytowalnej.

 

Dokumentacja techniczna rejestracyjna do TDT branży elektrycznej nr. 21.762.E wywrotnicy oraz harmonogram prac mechanicznych dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Uwaga:

Ze względu na ważność wywrotnicy dla procesu produkcyjnego HCM S.A. Oferenci proszeni są o maksymalne skrócenie czasu realizacji przedmiotowego zadania i skoordynowania harmonogramu prac związanych z jej uruchomieniem z wykonawcą robót mechanicznych – zakończenie prac 42 tydzień 2021r.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia do końca 42 tygodnia 2021 r.

 

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem wykonawczym, tabelą elementów scalonych dla poszczególnych etapów realizacji.
 2. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem.
 3. Warunki i termin płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z instalacją techniczną i miejscem montażu wraz z instalacjami towarzyszącymi.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
 7. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953,  kom. 512 403 453

Pan Ireneusz WYLEŻAŁEK  tel. (32) 288 84 44 wew. 906 kom. 512403464

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI Realizacja projektu wykonawczego (Nr projektu FMK 21.762) wywrotnicy wagonowej Q-80 T – branża elektryczna, należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 15.09.2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.