Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Realizację prac elektrycznych związanych z diagnostyką i lokalizacją uszkodzonych odcinków elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN będących własnością Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Rudpol-OPA Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej

 

Zakres prac do przetargu:

1 Diagnostyka linii kablowej SN metodą VLF 0.1 Hz
2 Pomiar tg linii kablowej SN
3 Wykonanie próby napięciowej AC (20-300 Hz) linii kablowej SN
4 Wykonanie próby napięciowej AC (20-300 Hz) linii kablowej nN
5 Wykonanie próby napięciowej DC linii kablowej nN
6 Wykonanie próby napięciowej DC linii kablowej SN
7 Lokalizacja uszkodzenia kabla nN o długości do 500 m.
8 Lokalizacja uszkodzenia kabla nN o długości 501 – 1000 m.
9 Lokalizacja uszkodzenia kabla nN o długości powyżej 1001 m.
10 Lokalizacja uszkodzenia kabla SN o długości do 500 m.
11 Lokalizacja uszkodzenia kabla SN o długości 501 – 1000 m.
12 Lokalizacja uszkodzenia kabla SN o długości powyżej 1001 m.
13 Trasowanie kabla o długości do 500m.
14 Trasowanie kabla o długości 501 – 1000 m.
15 Trasowanie kabla o długości powyżej 1001 m.
16 Potwierdzenie miejsca uszkodzenia kabla (po jego odkryciu).
17 Identyfikacja kabla.
18 Transport i współpraca wozu pomiarowego (liczone w obie strony)

 

UWAGI:

Warunki realizacji usługi:

A) Usługi muszą być realizowane zgodnie z:

 1. Ramową instrukcją eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), 2011.
 2. PN-HD 620 S2:2010E, Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie.
 3. PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
 4. SEP E–002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
 5. SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa.

B) Usługi muszą być realizowane przez Zleceniobiorców spełniających następujące warunki:

 1. posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz wykonywania prac objętych przetargiem.
 2. znajdują się w sytuacji finansowej i technicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
 3. posiadać zasoby sprzętowe pozwalające na właściwe wykonywanie prac objętych postępowaniem przetargowym.
 4. posiadać pracowników legitymizujących właściwymi i niezbędnymi uprawnieniami branżowo/merytorycznymi i BHP oraz pozwolenia na pracę w tym:
  – grupa kwalifikacyjna „E” odpowiednio do 1 kV  w przypadku pracy przy kablach nN oraz powyżej 1 kV w przypadku pracy przy kablach SN,
  – ukończone szkolenia z zakresu montażu osprzętu kablowego nN i SN,
  – zaświadczenie lekarskie z możliwością pracy w wykopach (doły, rowy) do 3 m / powyżej 3 m,
  – zaświadczenie lekarskie z możliwością pracy na wysokości do 3 m i powyżej 3 m.

C) Obowiązki zleceniobiorcy:

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do diagnostyki lub lokalizacji elektroenergetycznej uszkodzenia linii kablowej:
  – W przypadku lokalizacji uszkodzeń elektroenergetycznej linii kablowej nN i SN do Zleceniobiorcy należy zlokalizowanie miejsca uszkodzenia linii kablowej oraz potwierdzenie miejsca uszkodzenia po udzieleniu dostępu do kabla przez Służby UR HCM; przeprowadzenia prób i pomiarów po neutralizacji uszkodzenia przez Służby UR HCM; przedstawienie protokołów pomiarowych po przeprowadzonych czynnościach pomiarowych umożliwiające podanie napięcia na naprawione linie kablowe.
  – W przypadku diagnostyki elektroenergetycznych linii kablowych do Zleceniobiorcy należy przeprowadzenie prób i pomiarów zgodnie z wiedzą techniczną dotyczącą rodzaju linii kablowej, ich rodzaju oraz napięcia znamionowego; przedstawienie protokołów pomiarowych po przeprowadzonych czynnościach pomiarowych umożliwiające podanie napięcia na linie kablowe.
 2. Zleceniobiorca zagwarantuje realizację zleconych usług odpowiednią ilością pracowników tj. min. dwuosobowe zespoły pracowników na zleconą usługę w jednej lokalizacji (ciągu liniowym).
 3. Zleceniobiorca zagwarantuje realizację zleconych usług pracownikami spełniającymi warunki.
 4. Zleceniobiorca zagwarantuje przystąpienie do realizacji usługi wskazanych urządzeń max do 24 godzin od momentu powiadomienia przez Służby Utrzymania Ruchu HCM o konieczności przystąpienia do prac naprawczych.
 5. W przypadku możliwości wykonania lokalizacji uszkodzenia linii kablowej w zaplanowanym, późniejszym terminie Wykonawca przystępuje do pracy w terminie wskazanym i ustalonym przez Służby Utrzymania Ruchu HCM.
 6. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zauważonych usterek i nieprawidłowości w sieci energetycznej w pobliżu której wykonuje usługi.
 7. Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o niezrealizowanym zakresie usługi, podając powód oraz zakres niezrealizowanej usługi.
 8. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących własnych pracowników, majątku Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” oraz osób trzecich, a powstałych w związku z realizowanymi usługami.

 

Przewidywany termin realizacji prac: do grudnia 2023 r.

Czas realizacji usługi: całodobowo w dni robocze i wolne od pracy (czas realizacji 24 h od zgłoszenia awarii).

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Realizacja prac elektrycznych związanych z diagnostyką i lokalizacją uszkodzonych odcinków elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN będących własnością Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”. (26748)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 1 lutego 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.