Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Przygotowanie filtrów gazowych do rewizji wewnętrznej oraz wykonanie przeglądu technicznego ciągów redukcyjnych I i II stopnia stacji RPG.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Wybrano ofertę firmy Gaz-Pip z Katowic

Cztery filtry gazu / stałe zbiorniki ciśnieniowe – trzy filtry typu VPF 1.250.16.100. o  pojemności 0,0540 m3 i jeden typu VPF 2.300.16.150. o pojemności 0,1060 m3.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 07.08.2020 r.

 

Zakres prac:

 • Przygotowanie filtrów do rewizji wewnętrznej w obecności inspektora UDT,
 • Wykonanie przeglądów urządzeń ciągów redukcyjnych I i II stopnia (czynny + rezerwa) oraz kontroli poprawności działania,
 • Wykonie regulacji urządzeń,
 • Kontrola szczelności instalacji wewnętrznej stacji,
 • Sporządzenie protokołów w wykonanych prac.

 

Ze względu na  specyfikę zakładu pracy (ruch ciągły) potencjalny Wykonawca musi zapewnić ciągłe dostawy gazu podczas wykonywania przeglądu.

 

Przewidywany termin realizacji:

Postój Główny 14.09.2020 do 25.09.2020r. – wykonanie w ciągu 8 dni kalendarzowych, dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony HCM.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

 

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z  szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału .

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie:

 • Andrzej Dulski (32) 288 84 44 wew. 836, kom. 509 826 077
 • Marcin Nowak (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 452

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
 2. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem prac.
 3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 4. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 7. Warunki gwarancji.
 8. Warunki płatności.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem,
 4. przedstawią referencje potwierdzające wykonywanie prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przygotowanie filtrów gazowych do rewizji wewnętrznej oraz wykonanie przeglądu technicznego ciągów redukcyjnych I i II stopnia stacji RPG” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.