Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w przetargu (w formie wyboru pisemnych ofert) na świadczenie kompleksowej obsługi bocznicy kolejowej oraz transportu kolejowego Ogłoszeniodawcy, zgodnie ze Specyfikacją udostępnianą na życzenie Oferenta.
Zakład pracuje w ruchu ciągłym.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 09.08.2019 do godz. 14:00
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.07.2019

Zakres świadczenie kompleksowej obsługi bocznicy kolejowej oraz transportu kolejowego obejmuje:
1. Zapewnienie kompleksowej obsługi bocznicy kolejowej.
2. Wykonywanie czynności utrzymania wagonów oraz pełnienie obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM).
3. Wykonywanie czynności bieżącego utrzymania infrastruktury kolejowej.
4. Doradztwo oraz pełnienie obowiązków doradcy w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych koleją RID i drogowych ADR.

Oferent:
1) przed złożeniem oferty jest obowiązany do zapoznania się z warunkami świadczenia usług na rzecz Ogłoszeniodawcy, a także z treścią Specyfikacji do przetargu (udostępnianej na wniosek Oferenta) co potwierdza pisemnym oświadczeniem,
2) będzie zobowiązany do przejęcia całości obowiązków wynikających z przepisów BHP, a także przepisów normujących transport kolejowy,
3) będzie obowiązany do przejęcia pracowników obecnie zatrudnionych przy obsłudze bocznicy kolejowej ogłoszeniodawcy na zasadzie art. 23(1) Kodeksu pracy.

UWAGA: Z DNIEM 19.07.2019 R. ULEGŁ ZMIANIE PUNKT 3) Z DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA:

„Oferent:(…) 3) będzie obowiązany do przejęcia pracowników obecnie zatrudnionych przy obsłudze bocznicy kolejowej ogłoszeniodawcy na zasadzie art. 23(1) Kodeksu pracy.”

zostaje zastąpiony następującym postanowieniem:

„Oferent:(…) 3) będzie obowiązany zapewnić pełną obsadę do prawidłowego funkcjonowania bocznicy, zapewniając nieprzerwaną i nie zakłóconą w płynności obsługę Ogłoszeniodawcy w ilości ok. 20-25 pracowników począwszy od pierwszego dnia przejęcia obowiązków obsługi tej bocznicy.”

Ogłoszeniodawca nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Oferent jest zobowiązany do zaproponowania sposób organizacji obsługi bocznicy kolejowej Ogłoszeniodawcy.

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę dyspozycyjność oraz doświadczenie Oferenta w zakresie wykonywania czynności składających się na świadczenie kompleksowej obsługi bocznicy kolejowej.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o złożenie oferty, która powinna spełniać wymogi wskazane w Specyfikacji do przetargu, a ponadto zawierać:
a) cenę za świadczenie kompleksowej obsługi bocznicy kolejowej (zgodnie ze Specyfikacją do przetargu),
b) cenę ryczałtową (miesięczną) za wykonywanie czynności utrzymania wagonów oraz pełnienie obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) (zgodnie ze Specyfikacją do przetargu),
c) cenę ryczałtową (miesięczną) za wykonywanie czynności bieżącego utrzymania infrastruktury kolejowej (zgodnie ze Specyfikacją do przetargu),
d) cenę ryczałtową (miesięczną) za wykonywanie czynności doradztwa oraz za pełnienie obowiązków doradcy w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych koleją RID i drogowych ADR zgodnie ze Specyfikacją do przetargu,
e) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami świadczenia usług na rzecz Ogłoszeniodawcy,
f) warunki płatności.

Zaproszenie do składania ofert zostało opublikowane na stronie internetowej Ogłoszeniodawcy: http://www.hcm.com.pl/przetargi/w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie kompleksowej obsługi bocznicy kolejowej oraz transportu kolejowego w HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. godz. l4:00.

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. wezwania Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Ogłoszeniodawcę ofert dodatkowych lub uzupełniających,
2. swobodnego wyboru oferty,
3. negocjacji w zakresie: realizacji zadania oraz ceny z potencjalnie wybranym/i Oferentem/ Oferentami,
4. zmiany zaproszenia do składania ofert lub Specyfikacji do przetargu przed upływem terminu składania ofert przewidzianego w zaproszeniu,
5. odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyn,
6. unieważniania postępowania w przypadkach wskazanych w Specyfikacji do przetargu,
7. odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu Specyfikacji do przetargu lub odpowiedziach Ogłoszeniodawcy na pytania, udostępnionych Oferentom,
8. niedokonania wyboru oferty.

W takich przypadkach Oferentom, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Ogłoszeniodawcy.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu oraz w Specyfikacji do przetargu.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu przewidzianego do realizacji zadań objętych zaproszeniem udzielają:
Kierownik Działu Dyspozytorów Pan Tomasz MACHURA tel.: 288-84-44, wew. 592, tel. kom.: +48 512 403 466 adres e-mail: tmachura@hcm.com.pl
Pan Grzegorz MICHALIK tel.: 288-84-44, wew. 592, tel. kom.: +48 512 403 425 adres e-mail: gmichalik@hcm.com.pl