Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Przeprowadzenie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Centrum Badań Jakości z Lublina

Przewidywany zakres pomiarów:

 1. na 26 stanowiskach kadm, krzemionka krystaliczna,
 2. na 16 stanowiskach ołów, kadm, krzemionka krystaliczna,
 3. na 6 stanowiskach ołów, kadm, krzemionka krystaliczna, arsen,
 4. na 3 stanowiskach krzemionka krystaliczna,
 5. na 2 stanowiskach kadm, krzemionka krystaliczna, arsen,
 6. na 1 stanowisku ołów, kadm, krzemionka krystaliczna, pył,
 7. na 1 stanowisku kadm, krzemionka krystaliczna, pył
 8. na 1 stanowisku ołów, kadm, krzemionka krystaliczna, ditlenek azotu,
 9. na 1 stanowisku kadm, krzemionka krystaliczna, ditlenek siarki, kwas siarkowy,
 10. na 4 stanowiskach hałas.

Pomiary należy wykonać w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, a wyniki opracować w postaci rejestru i na kartach pomiaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Termin wykonania pomiarów na stanowiskach: 18.10 – 29.10.2021 r.

Termin opracowania wyników pomiarów: 19.11.2021 r.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:

 1. Jednostkową cenę wykonania poszczególnych pomiarów.
 2. Potwierdzenie terminu realizacji pomiarów.
 3. Kserokopię uprawnień do wykonywania tego typu badań.
 4. Warunki płatności.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzieli:

Pani Małgorzata ŁEBEK tel. (32) 288 84 44 wew. 765, kom. 512 403 389

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przeprowadzenie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 31 sierpnia 2021r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.