Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Przeprowadzenie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: CBJ Sp. z o.o. z Lublina

 

Przewidywany zakres pomiarów:

 1. na 30 stanowiskach ołów, kadm, pył,
 2. na 6 stanowiskach ołów, kadm, tlenek węgla, pył,
 3. na 4 stanowiskach kadm, pył,
 4. na 3 stanowiskach ołów, pył,
 5. na 2 stanowiskach kadm, arsen, pył,
 6. na 2 stanowiskach kadm, arsen, tlenek węgla, pył,
 7. na 2 stanowisku ołów, kadm, arsen, tlenek węgla, pył,
 8. na 1 stanowisku ołów, kadm, cynk, tlenek węgla, pył,
 9. na 1 stanowisku ołów, kadm, pył, ditlenek siarki,
 10. na 1 stanowisku ołów, kadm, arsen, tlenek węgla, pył,
 11. na 1 stanowisku kadm, tlenek węgla, pył,
 12. na 1 stanowisku ołów, kadm,
 13. na 1 stanowisku kadm,
 14. na 1 stanowisku kadm, krzemionka, pył,
 15. na 1 stanowisku ołów, kadm, pył, dymy spawalnicze,
 16. na 10 stanowiskach hałas.

 

Pomiary należy wykonać w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, a wyniki opracować w postaci rejestru i na kartach pomiaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Termin wykonania pomiarów na stanowiskach: 17.10 – 31.10.2022 r.

Termin opracowania wyników pomiarów: 19.11.2022 r.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:

 1. Jednostkową cenę wykonania poszczególnych pomiarów.
 2. Całkowity koszt wykonania pomiarów.
 3. Potwierdzenie terminu realizacji pomiarów.
 4. Kserokopię uprawnień do wykonywania tego typu badań.
 5. Warunki płatności.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pani Małgorzata ŁEBEK (32) 288 84 44 wew. 765, kom. 512 403 389

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przeprowadzenie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 13 września 2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.