Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Przeglądu i ewentualnej naprawy instalacji nalewania kwasu na wydziale PSK-FKS wraz z odbiorem instalacji przez Transportowy Dozór Techniczny.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PALMARK Marek Płończak sp.k. z Pobiedziska

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.12.2019
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 05.12.2019
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 07.11.2019
 

Termin realizacji: do dnia 31.01.2020 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.     

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 4. Warunki gwarancji.
 5. Warunki płatności.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Tomasz Rohrbach tel. 32 / 2 888 444 wew. 490, tel. kom. 512 403 421.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przegląd i ewentualna naprawa instalacji nalewania kwasu na wydziale PSK-FKS wraz z odbiorem instalacji przez Transportowy Dozór Techniczny” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 27 września 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.