Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Przegląd zgarniaczy ZS 14 oraz ZS 16 osadników Instalacji Neutralizacji Ścieków kwaśnych i odtalowania – Postój Główny

UWAGA: Zakończenie przetargu bez złożenia ofert

 

Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 

Termin realizacji: 12.06.-23.06.2023 r. – 4 dni podczas Postoju Głównego

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności ofert do 30.06.2023 r.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.

Zamawiający zapewnia materiał na powłokę antykorozyjną, łożysko kolumny centralnej VLA200714 oraz koło zębate motoreduktora Z-28 i M-6

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości zadania.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta jest kompletna do zrealizowania przedstawionego zakresu prac, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Wykaz sprzętu, który zagwarantuje terminowe wykonanie robót. Wykonawca zapewni ciągłą pracę na zmianie I i II, a w przypadku konieczności na zmianie III.
 8. Referencje potwierdzające terminowe wykonanie podobnych robót w zakładach przemysłowych.

 

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udzielają Panowie:

 1. MARCIN NOWAK tel. (32) 288 84 44 wew. 658, tel. kom. 512 403 452,
 2. JAN MUREK tel. (32) 288 84 44 wew. 858; kom. 506 391 661

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przegląd zgarniaczy ZS 14 oraz ZS 16 osadników Instalacji Neutralizacji Ścieków kwaśnych i odtalowania – POSTÓJ GŁÓWNY (Zp 32458) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 14.04.2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: