Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Przegląd wyposażenia elektrofiltra suchego i mokrego wraz z przygotowaniem obiektu do prac czyszczeniowych podczas postoju w miesiącu marcu 2023 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT Sp. z o.o. z Katowic

 

Zakres prac obejmuje przegląd wyposażenia elektrofiltra suchego i mokrego wraz z przygotowaniem obiektu do prac czyszczeniowych zawarty w Załączniku nr 1

 

Przewidywany termin realizacji: 7-9 marca 2023 (9 marca – start wydziału na II zmianie). Termin wykonania prac może ulec zmianie.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od części zakresu prac w ujęciu tematycznym i ilościowym.

 

Zastrzegamy sobie prawo do negocjowania warunków i zlecenia prac na podstawie roboczogodzin.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac – w ofercie należy wycenić każdą z robót osobno z rozbiciem na pozycje cenotwórcze) – warunek bezwzględny.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udzielą:

 1. Pan Zbigniew KOŁACZEK kom. 512 403 423
 2. Pan Jakub HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przegląd wyposażenia elektrofiltra suchego i mokrego wraz z przygotowaniem obiektu do prac czyszczeniowych podczas postoju w miesiącu marcu 2023 r. (Zp 32020) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie
do dnia 15 lutego 2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: