Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: przeglądu technicznego urządzeń redukcyjnych stacji redukcyjno-pomiarowej.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: GAZ PIP ŁUKASZ PIWCZYK Z KATOWIC

Zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

Przewidywany termin realizacji: postój główny 13.05.2019 do 24.05.2019r. –  wykonanie w ciągu 8 dni kalendarzowych podczas postoju remontowego.

Materiały, niezbędny sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca. Części zamienne niezbędne do usunięcia ewentualnych usterek wykrytych w trakcie prowadzenia prac, a niemożliwych do przewidzenia w trakcie sporządzania oferty dostarczy Wykonawca na koszt zamawiającego po przedstawieniu i zatwierdzeniu kalkulacji przez Zamawiającego.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

Uwaga: ze względu na specyfikę pracy zakładu (ruch ciągły) potencjalny Wykonawca musi zapewnić ciągłe dostawy gazu podczas wykonywania przeglądu.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z  szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału .

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie:

 1. Andrzej Dulski (32) 288 84 44 wew. 836, kom. 509 826 077
 2. Marcin Nowak (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 452

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
 2. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem prac.
 3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 4. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 7. Warunki gwarancji.
 8. Warunki płatności.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem,
 4. przedstawią referencje potwierdzające wykonywanie prac objętych zapytaniem ofertowym.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przegląd techniczny urządzeń redukcyjnych stacji redukcyjno-pomiarowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w  terminie do dnia 8 marca 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do :

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik: zakres-prac