Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Przeglądu specjalnego 5 urządzeń dźwignicowych  na wydziałach PSP, PSK, PMS, ORC.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELSUW z Radzionkowa

 

Zakres prac, obejmuje:

 1. Wykonanie przeglądu specjalnego wytypowanych urządzeń dźwignicowych wydziałów produkcyjnych zgodnie z przepisami UDT, ISO 12482-2014 oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r.
 2. Wykonanie dokumentacji z przeprowadzonych przeglądów specjalnych urządzeń.

 

Przewidywany termin realizacji: czerwiec/lipiec 2020r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W czasie wizji lokalnej zostanie udostępniona dokumentacja techniczna danego urządzenia dźwignicowego.

Sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac zgodnie z zakresem prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Stosowne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jakub Kud tel. kom. 512403451.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przegląd specjalny 5 urządzeń dźwignicowych  na wydziałach PSP, PSK, PMS, ORC” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 19 czerwca 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.