Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Przegląd instalacji oświetlenia przeszkodowego na kominach PRO PSP PSK FKS. Wymiana źródeł światła, weryfikacja/remont instalacji elektrycznej.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: BSSTC.PL.Sp. z o.o. z Opola

1 etap –  (weryfikacja i kalkulacja)

 

Sprawdzenie instalacji oświetlenia przeszkodowego na kominach PSP PSK FKS PRO zgodnie z następującymi normami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami:

 1. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
 2. PN-HD 384.6.61 S2:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 6-61: Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze,
 3. PN-HD 60364-6:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napięcia.
 4. Dyrektywa Rady 93/65/EWG z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie definicji korzystania ze zgodnych specyfikacji technicznych dla zamówień na sprzęt i systemy zarządzania ruchem powietrznym
 5. Ustawa z dnia 3 lipca 2012 r. Prawo lotnicze, Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych Dz.U. 2003 nr 130 pozycja 1193
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków jakie powinny spełniać obiekty budowlane wokół lotniska Dz.U. 2003 nr 130 pozycja 1192
 8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118, Nr 170 poz. 1217

 

Następujących elementów:

 1. Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,
 2. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,
 3. Dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
 4. Istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,
 5. Dobór urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych, np. stan ograniczników przeciwprzepięciowych,
 6. Oznaczenia przewodów ochronnych i neutralnych oraz ochronno-neutralnych,
 7. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
 8. Oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
 9. Poprawność połączeń przewodów,
 10. Stan opraw i źródeł światła oraz fotodiody (jeżeli występuje).
 11. Sprawdzenie ciągłości przewodów i połączeń wyrównawczych

 

Po przeprowadzeniu oględzin należy wykonać takie same pomiary jak przy czynnościach odbiorczych. Ze wszystkich czynności należy sporządzać protokoły.

 

Na podstawie wyżej wymienionych elementów, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości, usterek lub braków zostanie sporządzone kalkulacja do akceptacji przez zamawiającego
na przywrócenie stanu instalacji zgodnie z normami.

 

2 etap – (wykonanie napraw zgodnie z wytycznymi protokołu weryfikacyjnego)

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji prac po weryfikacji.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest
do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z ceną jednostkową.
 2. Czas wykonania całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan ŁUKASZ PALIGA    kom. 512 403 461

Pan RAFAŁ OCHMAN    kom. 512 403 453

Pan TADEUSZ MAZUR  kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść opublikowana jest na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – PRI – Roczny przegląd instalacji oświetlenia przeszkodowego na kominach PRO, PSP, PSK, FKS (Zp 20231)” należy dostarczyć do siedziby Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 18.11.2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru Oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.