Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału         w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Przegląd i wykonanie ewentualnej naprawy instalacji nalewania kwasu siarkowego znajdującego się na Wydziale Fabryki Kwasu Siarkowego HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: HPR Sp. z o.o. z Legnicy

Termin realizacji prac : miesiąc wrzesień 2018r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Warunki płatności.
 6. Kserokopie uprawnień do wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan TOMASZ ROHRBACH tel. (32) 288 84 44 wew. 490, kom. 512403421.

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dni robocze od pon – piąt. w godz. 8.00 – 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • – posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • – dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • – posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przegląd i wykonanie ewentualnej naprawy instalacji nalewania kwasu siarkowego znajdującego się na Wydziale Fabryki Kwasu Siarkowego HCM S.A.”należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 5 września 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:  

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.