Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na przegląd i konserwację klimatyzatorów ORO.
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.06.2018.
UWAGA: ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.

Zakres prac:

Przegląd i konserwacja z kontrolą szczelności klimatyzatorów suwnic:

 1. „kompakt” KUTHE EUROECO 6,
 2. „kompakt” Firma-RG.

Przegląd i konserwacja klimatyzatora naściennego:

 1. split LG G12AH.

Przewidywany termin realizacji: maj.2018 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

Uwaga:

Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Zbigniew Jędruch tel. (032) 2888 444 wew. 542, tel. kom. 512 403 394.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawców

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:

 1. Kserokopię „Certyfikatu dla Przedsiębiorców” uprawniającego do wykonywania prac z urządzeniami zawierającymi F-gazy,
 2. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym poszczególnych klimatyzatorów
 3. Czas realizacji całości prac.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem Przegląd i konserwacja klimatyzatorów ORO należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 16.05.2018 r. godz. 1200.

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac bez podania przyczyn,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.