Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Przegląd i czyszczenie torowiska jezdnego suwnicy hakowej Q=5T na wydziale PSK.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELSUW Dariusz Pająk z Radzionkowa

Zakres prac obejmuje:

 1. Wyczyszczenie torowiska z zalegającego pyłu suwnicy Q=5T.
 2. Wykonanie inspekcji technicznej torowiska jezdnego suwnicy która obejmuje:
  1. mocowania belek podsuwnicowych, kontrola konstrukcji i stanu mocowania belek podsuwnicowych,
  2. wykonanie pomiarów zużycia belek jezdnych,
  3. kontrola wszystkich połączeń mocowania belek.

 

Dokumentacja techniczna torowiska do wglądu w wydziale MM.

 

Uwagi ogólne:

Torowisko składa się z 9 odcinków dwuteownika I-300 o długości 6 metrów połączonych ze sobą trwale za pomocą złączy spawanych, mocowanych do ram rygla hali za pomocą dwuteownika I 300. Torowisko ma przykręcane dwa odboje umieszczone w odległości 51,8 m od siebie. Całkowita długość torowiska wynosi 54,6 m. Konstrukcja belek jezdnych znajduje się na wysokości około 31,5 metrów od poziomu ziemi, a dostęp do torowiska możliwy jest tylko przy użyciu sprzętu alpinistycznego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.         

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Referencje.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Jakub KUD tel. kom. 512403451, wew. 397.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przegląd i czyszczenie torowiska jezdnego suwnicy hakowej Q=5T na wydziale PSK”należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 05.09.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru Oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.