Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie projektu przebudowy drogi wjazdowej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą publiczną.
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.01.2018.
Wykonanie projektu koncepcyjnego, pełnej dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania pozwolenia na przebudowę oraz wielobranżowej dokumentacji wykonawczej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.
Projekt należy opracować w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: od pon. do pt. w godz. 8.00 – 13.00 do dnia
17 listopada, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Propozycję co najmniej dwóch rozwiązań organizacji ruchu wraz z szacunkową realizacji przebudowy.
2. Koszt opracowania koncepcji, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego.
3. Czas opracowania projektu.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Marcin Kaczmarczyk i Pan Dominik Helisz tel. 2 888 444 wew. 530.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI –„Przebudowa drogi dojazdowej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą publiczną” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 30 listopada 2017r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.