Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi:
1. Prowadzenie obserwacji zwierciadła wody i wydajności ujęcia wody „Miasteczko Śląskie” w roku 2019.
2. Nadzór nad prowadzeniem obserwacji zwierciadła wody w roku 2019.
3. Sporządzenie corocznej analizy wyników obserwacji w terminie do 31.01.2020r. (4 egzemplarze).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Warunki i termin płatności.
3. Stosowne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Tomasz Kałmuk tel. wew. 958, tel. kom. 512 403 472.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Nadzór i prowadzenie obserwacji zwierciadła wody „Miasteczko Śląskie” w roku 2019” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru oferty,
2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
3. odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.