Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 

Prowadzenie nadzoru nad produkcją  transformatora zasilającego Główną Stację Zasilania  GSZ – 2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Trafos Sp. z o.o. z Lublińca

 

Zakres prac:

Etap 1.

A. Opracowanie kompletnej specyfikacji technicznej transformatora w oparciu o warunki zainstalowania jednostki u Wykonawcy, aktualne normy i najnowszy stan techniki.

 

Etap 2.

B. Wsparcie techniczne na etapie wyboru Wykonawcy nowego transformatora.

 

Etap 3.

C. Nadzór nad realizacją produkcji nowego transformatora, który swoim zakresem obejmie:

 1. Kontrola projektu:

1.1. Opis, zgodność danych technicznych, charakterystyki, schematy, wytyczne instalowania.

1.2. Sprawdzenie zgodności z normami IEC.

1.3. Sprawdzenie Dokumentacji Techniczno – Ruchowej Transformatora.

 1. Kontrola procesu produkcji transformatora:

2.1. Kontrola projektu transformatora:

2.1.1.Sprawdzenie dokumentacji transformatora, zgodności z wymaganiami  Zamawiającego oraz wyposażenia transformatora.

2.1.2. Sprawdzenie i zaopiniowanie planu prób i badań międzyoperacyjnych, planu prób i badań końcowych oraz planu prób i badań pomontażowych transformatora.

2.1.3. Sprawdzenie obliczeń zwarciowych transformatora.

2.1.4. Przegląd obliczeń cieplnych i mechanicznych transformatora.

2.2. Kontrola uzwojeń transformatora:

2.2.1. Sprawdzenie uzwojeń przed złożeniem na rdzeń.

2.3. Kontrola rdzenia uzbrojonego:

2.3.1. Kontrola rdzenia kompletnie zmontowanego (w przypadku rdzenia montowanego bez górnego jarzma), w tym izolacji wewnętrznej rdzenia.

2.3.2. Kontrola badania termowizyjnego rdzenia przed montażem uzwojeń – po nagrzaniu na zastępczym uzwojeniu (w przypadku rdzenia montowanego bez górnego jarzma).

2.4. Kontrola kadzi:

2.4.1. Kontrola wykonania powłok antykorozyjnych.

2.4.2. Sprawdzenie malowania powierzchni wewnętrznych.

2.4.3. Sprawdzenie malowania końcowego powierzchni zewnętrznych.

2.4.4. Sprawdzenie poprawności zamontowania ekranów kadzi.

2.5. Kontrola części wyjmowanej:

2.5.1 Sprawdzenie gotowości części aktywnej do włożenia do kadzi:

2.5.2 Sprawdzenie założenia izolacji wyrównawczej dolnej.

2.5.3 Sprawdzenie montażu uzwojeń (usytuowanie odpływów).

2.5.4 Sprawdzenie zaplecenia górnego jarzma rdzenia (izolacja pakietów).

2.5.5 Sprawdzenie wykonania połączeń uzwojeń.

2.5.6 Sprawdzenie montażu pokrywy i zabezpieczenia śrub nośnych.

2.5.7 Pomiar odległości uzwojeń od belek.

2.5.8 Sprawdzenie prowadzenia odpływów.

2.5.9 Kontrola procesu suszenia.

2.5.10 Sprawdzenie dokręcenia śrub i nakrętek.

2.5.11 Sprawdzenie założenia izolacji wyrównawczej górnej.

2.5.12 Sprawdzenie prasowania uzwojeń.

2.5.13 Sprawdzenie izolacji elementów konstrukcyjnych oraz skuteczności uziemienia.

2.6. Kontrola transformatora przed próbami, sprawdzenie montażu:

2.6.1 Przekaźnika gazowo-przepływowego,

2.6.2 Układu chłodzenia,

2.6.3 Izolatorów przepustowych,

2.6.4 Konserwatora,

2.6.5 Wykonania, montażu i uruchomienia systemu diagnostycznego hot spot – zespołu czujników światłowodowych montowanych w uzwojeniach transformatora oraz w rdzeniu wraz z niezbędnym osprzętem do podłączenia odbiornika (wybrany przez Zamawiającego).

2.6.6 Sprawdzenie wykonania uszczelnień.

 1. Udział w próbach i pomiarach końcowych transformatora w zakładzie produkcyjnym oraz ich analiza pod kątem:

3.1. Zgodności z planem prób i badań transformatora.

3.2. Zgodności ze specyfikacją techniczną Zamawiającego.

3.3. Zgodności z normami IEC.

 1. Udział w montażu transformatora:

4.1. Sprawdzenie poprawności montażu transformatora.

4.2. Sprawdzenie działania elementów wyposażenia transformatora.

4.3. Analiza protokołu prób i badań pomontażowych.

4.4. Udział w rozruchu transformatora (w ruchu próbnym i włączeniu do eksploatacji).

 1. Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych czynności odbiorczych

 

Opracowanie pisemne należy wykonać w ciągu 30 dni od chwili zakończenia w postaci zbiorczego opracowania po zakończeniu każdego etapu nadzoru.

Opracowanie w formie papierowej (3 egzemplarze) oraz elektronicznej (płyta CD).

Podczas prowadzenia kontroli poszczególnych etapów należy sporządzać dokumentację fotograficzną.

 

Terminy realizacji:

Etap I: I kwartał 2022

Etapy II i III: termin realizacji zgodny terminami realizacji procesu zakupowego (w latach 2022 – 2023)

 

Wykonanie i rozliczenie zadania będzie realizowane etapami zgodnie z zakresem.

Decyzja o wdrożeniu lub rezygnacji z kolejnych etapów zadania należy do Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt i warunki sprawowania nadzoru.
 2. Warunki i forma rozliczenia.
 3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z miejscem i zakresem prac.
 4. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia w realizacji nadzorów o podobnym zakresie

Szczegółowych informacji udzielają:

Pan Bronisław Jaworek tel. (32) 288 84 44 wew. 334; kom. 512 403 457

Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Prowadzenie nadzoru nad produkcją  transformatora zasilającego Główną Stację Zasilania GSZ – 2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 28 grudnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.