Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na opracowanie koncepcji modernizacji układu mokrego oczyszczania gazu poredukcyjnego na Wydziale PSP.

KONKURS OFERT ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.03.2017R.

Modernizacja instalacji odpylania ma na celu poprawę efektywności oczyszczania gazu poredukcyjnego przed dezintegratorem Theisen.
Koncepcja powinna zawierać:
1. Opis proponowanego rozwiązania.
2. Graficzne przedstawienie zmian w układzie technologicznym.
4. Określenie szacunkowej wartości kosztów zaproponowanego rozwiązania z uwzględnieniem:
a) kosztów wykonania projektu,
b) kosztów realizacji zadania w oparciu o przedstawioną koncepcję,

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. W trakcie wizji lokalnej oferent otrzyma pełniejszy opis wymagań i założeń.
Termin wizji lokalnej : w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą odpowiedzialną ze strony HCM S.A.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
Pan Michał Liebner tel. (32) 288 84 44 wew. 746. kom. 512 403 390;

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania opracowania koncepcji.
2. Czas realizacji opracowania koncepcji.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i termin gwarancji.
5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
6. Referencje dotyczące realizacji tego typu projektów.
7. Krótki opis proponowanego rozwiązania (wraz z częścią rysunkową).
8. Oświadczenie, że przedłożona koncepcja obejmuje wszystkie niezbędne elementy i stanowi pełny materiał do wykonania projektu.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Projekt koncepcyjny modernizacji układu mokrego oczyszczania gazu poredukcyjnego na Wydziale PSP w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 15 marca 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.