Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Projekt i wykonanie układu bezpieczeństwa – przejazd wciągników lejniczych ORC nad otworem w stropie poziomu 8.8 lub wykonywania pracy transportowej przez w/w otwór

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY ARMA POLSKA SP. Z O.O. Z GLIWIC.

Układ bezpieczeństwa powinien automatycznie wysyłać akustyczny lub optyczny sygnał ostrzegawczy przed przejazdem wciągnika z kadzią nad otworem w stropie poziomu 8.8 lub wykonywaniem pracy transportowej przez ten otwór.

Zakres prac:
1.Wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym, wymogami BHP.
2. Montaż i uruchomienie urządzeń.
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i BHP.

W przypadku konieczności ingerencji w układy zasilania i sterowania wciągników konieczne będzie uzgodnienie wprowadzonych zmian i zatwierdzenie dokumentacji wciągników przez UDT.
Dane wciągników:
1. WCIĄGNIK LEJNICZY Q6,3T – ORC (NR I ) nr rej: 3409000175 o nr fabr: 15041 prod: ELMOT JSC BUŁGARIA z roku 2015 typ: HVAT 4732TpE317NBS, zblocze 4/1 wysokość podnoszenia 12,5m grupa natężenia pracy 4M, napięcie 500V, lina fi 14 S6x37IWRC.
2. WCIĄGNIK LEJNICZY Q6,3T – ORC (NR2) nr rej: 340900090 o nr fabr: 33742 prod: BZUT BYTOM z roku 1999 typ: 6,3-OJ12,5-500 zblocze (układ linowy) 4/1 wysokość podnoszenia 12,5 m grupa natężenia pracy A5 co odpowiada 4M, napięcie 500V, lina fi 14 S6x37IWRC, prędkość podnoszenia: 5,9/0,9m/mi, prędkość jazdy 20m/min, belka jezdna- dwuteownik 360

Termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego i aparatury elektrycznej.
3. Czas wykonania prac wraz z harmonogramem prac.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie

Osoby odpowiedzialne za koordynację prac w zakresie ustaleń projektowych i wdrożenia:
a) branża elektryczna:
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Pan Paweł KRÓTKI tel. (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440
b) urządzenia dźwigowe:
Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451
c) branża technologiczna:
Pan Michał LIEBNER tel. (32) 288 84 44 wew. 746, kom. 512 403 390
Pan Krzysztof NOWAK tel. (32) 288 84 44 wew. 346, kom. 512 403 391
d) bezpieczeństwo i higiena pracy:
Pani Małgorzata ŁEBEK tel. (32) 288 84 44 wew. 765, kom. 512 403 389

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Projekt i wykonanie układu bezpieczeństwa- przejazd wciągników lejniczych ORC” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 24 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.