Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Produkcję i dostawę nowego transformatora 110/6kV 16MVA z wymianą w miejsce istniejącego, podłączeniem w komorze transformatorowej, uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji.   

 

Dokładna specyfikacja nowego transformatora zostanie przekazana podczas wizji lokalnej.

 

Etap I: Zakres prac – przed demontażem jednostki:

 1. Weryfikacja stanowiska i podłączenia istniejącego transformatora.
 2. Wykonanie i przekazanie harmonogramu wraz ze szczegółowym opisem technologii sposobu wymiany/podłączenia transformatora na stanowisku.

Etap II: Zakres prac – produkcja nowego transformatora:

 1. Produkcja nowego transformatora zgodnego z otrzymaną podczas wizji lokalnej specyfikacją.
 2. Współpraca w trakcie produkcji transformatora z Zamawiającym oraz firmą wyznaczoną do sprawowana nadzoru nad procesem produkcyjnym:
  a) bieżące informowanie o postępach w produkcji transformatora i harmonogramie prac,
  b) dopuszczenie stron do weryfikacji produkcji,
  c) przesyłanie dokumentacji etapów produkcji i odpowiedzi na pytania i uwagi stron,
  d) dostawa nowego transformatora.

Etap III: Zakres prac – wymiana i uruchomienie nowego transformatora:

 1. Montaż nowego transformatora w komorze transformatorowej:
  a) odłączenie wyłączonego transformatora 110/6kV 16MVA nr 160209 Typ: TORb 16000/110,
  b) demontaż transformatora z komory transformatorowej,
  c) montaż nowego transformatora w komorze transformatorowej,
  d) podłączenie transformatora, adaptacja podłączeń nowego transformatora w razie potrzeby,
  e) wykonanie prac budowlanych i adaptacyjnych umożliwiających dokonanie wymiany transformatora w komorze (demontaż i odtworzenie ściany komory transformatorowej, remont lub wymiana bramy wejściowej i otworów wentylacyjnych),
 2. Przygotowanie planu i harmonogramu ruchu próbnego i uruchomienia transformatora (zgodnie z wymaganiami dla tej grupy transformatorów).
 3. Przygotowanie dla Tauron Dystrybucja programu łączeniowego i pierwszego podania napięcia.
 4. Uruchomienie transformatora:
  a) przekazanie protokołów pomiarowych, pełnej dokumentacji i instrukcji eksploatacji urządzenia elektroenergetycznego dla transformatora,
  b) przekazanie oświadczenia o wykonaniu prac i gotowości transformatora do podania napięcia,
  c) przeprowadzenie  ruchu próbnego,
  d) uruchomienie transformatora i przekazanie do eksploatacji.
 5. Prace końcowe:
  a) przekazanie pełnej dokumentacji i instrukcji eksploatacji urządzenia elektroenergetycznego dla transformatora,
  b) ustawienie wyłączonego transformatora w wskazanym miejscu z zabezpieczeniem przed wyciekiem oleju

 

Zamawiający informuje, że w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompleksowy nadzór nad produkcją nowego transformatora będzie sprawowała również firma zewnętrzna. Warunki oraz szczegóły współpracy zostaną uzgodnione na etapie przygotowywania Umowy.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Terminy realizacji:

a) Etap I: do 2 miesięcy od podpisania umowy,
b) Etap II: do głównego postoju remontowego w 2024 r.
c) Etap III: w czasie trwania głównego postoju remontowego w 2024 r. Czas realizacji: max. 4 dni kalendarzowe.

 

Dokładny termin głównego postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.

Realizacja prac Etapu I uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od Operatora Systemy Dystrybucyjnego ( OSD ).

Informujemy, że równolegle w rozdzielni będą prowadzone inne prace remontowe.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 02.02.2023 r. godz. 1000
 2. 09.02.2023 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych etapów zgodnie podanym zakresem.
 2. Dla każdego wycenionego etapu należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 3. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 4. Szczegółowy opis techniczny zastosowanych rozwiązań.
 5. Okres ważności oferty – minimum 3 miesiące od złożenia oferty.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Oświadczenie potwierdzające, że Oferent wyraża zgodę na prowadzenie nadzoru nad procesem produkcyjnym przez służby Zamawiającego oraz Przedstawicieli firmy, która z ramienia Zamawiającego prowadzi nadzór techniczny, w tym na przeprowadzanie audytów na terenie zakładu Oferenta.
 9. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 10. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 11. Oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfikacją techniczna transformatora.
 12. Deklarację o wykonaniu robót na czynnych obiektach i instalacji elektroenergetycznych.
 13. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
 2. Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Produkcja, dostawa, montaż i uruchomienie transformatora TR2 w GSZ-2należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 3 marca 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.