Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Prefabrykację i wymianę zbiornika nr 19 – Przenośniki dozujące „SCHENCK”- Postój Główny.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: HKS ODRA Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 14.04.2021 r.

 

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

 1. Prefabrykacja i dostawa zasobnika Z1 zbiornika nr 19 zgodnie z rysunkiem zestawczym 3072-22.1a – 19.500 kg.
 2. Prace mechaniczne związane z wymianą zbiornika
  a) demontaż do ponownego montażu:
 • zamknięcie dolnego zbiornika – 1.400 kg,
 • kraty zabezpieczającej zasyp zbiornika – 200 kg.b) demontaż złomowy zasobnika zbiornika
 • demontaż elementów uszczelnienia,
 • demontaż elementów stropu zasobnika,
 • demontaż płaszcza talowego zasobnika – część stożkowa i walcowa.c) remont odtworzeniowy belek nośnych oraz łożysk zbiornika – 600 kg

  d) zabudowa nowego zbiornika.

 

Technologia wykonania i wymiany, ilość i wymiary elementów prefabrykowanych leży w gestii Wykonawcy (zgodnie z opracowaną przez siebie technologią).

 

Przewidywany termin realizacji:

 1. prefabrykacja zbiornika do: 31.05.2021 r.
 2. wymiana zbiornika: całkowity czas wymiany: 21 dni,
 • rozpoczęcie: 07.06.2021 r. – Postój Główny,
 • dokończenie wymiany w trakcie kampanii tlenkowej po postoju głównym.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Materiały do prefabrykacji i niezbędny sprzęt techniczny zabezpiecza oferent.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W czasie wizji lokalnej udostępniona będzie dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej.

 

Oferta obejmuje wszelkie prace przygotowawczo-technologiczne, montażowe i zakończeniowe.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac, w tym:

– odrębna wycena dla wykonania prefabrykacji,

– odrębna wycena dla wymiany.

 1. Czas realizacji całości prac.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie wykonania prac udzielają Panowie:

 • Piotr WACŁAWEK tel. 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441,
 • Zdzisław ŚLIWA tel. wew. 698, tel. kom. 512 403 422.
 • Zbigniew KOŁACZEK tel. (32) 288 84 44 wew. 798, kom. 512 403 423

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Prefabrykacja i wymiana zbiornika
nr 19 – Przenośniki dozujące „SCHENCK” – POSTÓJ GŁÓWNY 2021 (Zp 22709)
należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 10 kwietnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: