Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Prefabrykacji i wymiany przewodu gazów bogatych

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT Sp. z o.o. z Katowic

Zakres prac  – Załącznik nr 1.

Prace remontowe będą przebiegać na wysokości od poz. +17,50m do poz. +29,50m.

 

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Przewidywany termin realizacji: 11.05.2020 do 22.05.2020 12 dni kalendarzowych – dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony na etapie przygotowania zamówienia.

 

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału .

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan  Grzegorz Dudek  tel. (32) 288 84 44 wew. 523, kom. 512403430.

Pan Zdzisław Śliwa tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422

 

Materiały podstawowe, pomocnicze, niezbędny sprzęt techniczny, środki transportu oraz  materiały do prefabrykacji zabezpiecz Wykonawca.

 

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Potwierdzenie czasu i terminu realizacji prac – prace remontowe należy zsynchronizować z pracami innych firm.
 3. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 6. Warunki gwarancji.
 7. Warunki płatności.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Prefabrykacja i wymiany przewodu gazów bogatych – Postój Główny” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w terminie do 28 lutego 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik: