Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Prefabrykacji i wymianę króćców 1150×3100 aparatu kontaktowego

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT Sp. z o.o. z Katowic

 

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

 1. Prefabrykacja króćców:
 • wylot gazu z I półki
 • wlot gazu na IV półkę
 • wlot gazu na III półkę
 1. demontaż złomowy przywołanych wyżej króćców
 2. montaż i wspawanie nowych króćców
 3. wykonanie termoizolacji wymienianych króćców

 

Wymiana króćców zgodnie z kolejnością podaną w pkt. 1

Dokumentacja techniczna dostępna w wersji elektronicznej.

 

Przewidywany termin prefabrykacji i wymiany do: 31.10.2021 r. w trakcie kolejnych kampanii tlenkowej w uzgodnieniu z koordynatorem prac.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od pełnej realizacji prac zakresu oferty.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Wełnę mineralną z termoizolacji zutylizuje we własnym zakresie Wykonawca.

 

W ofercie należy określić czas prefabrykacji i wymiany poszczególnych króćców.

Z uwagi na mogące wystąpić różnice wymiarowe pomiędzy dokumentacją rysunkową
i wymiarami rzeczywistymi Wykonawca zobowiązana jest przed przystąpieniem
do prefabrykacji króćców wykonanie stosownych pomiarów kontrolnych.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega
w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają:

Pan Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422

Pan Grzegorz DUDEK tel. (32) 288 84 44 wew. 544, kom. 512 403 430


O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Prefabrykacja i wymiana króćców 1150×3100 aparatu kontaktowego (20644)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 7 stycznia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: