Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :

Prac wymurówkowych i chemoodpornych, wg załączonego zakresu robót  – Załącznik nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY CHEMEKO Z GLIWIC.

Zakresy robót można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.

Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu czerwcu – 12 dni kalendarzowych.

Planowany termin postoju: 11.06.2018r. ÷ 22.06.2018r.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się  z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału PSK.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie :

 • Grzegorz Dudek tel. 32 / 2 888 444 wew. 523, tel. kom. 512 403 430,
 • Zdzisław Śliwa tel. wew. 698, tel. kom. 512 403 422.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne , elektrody na spoiny szczepne , lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie , zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
 3. Czas realizacji prac wraz z harmonogramem.
 4. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 5. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 6. Warunki gwarancji.
 7. Warunki płatności.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Prace wymurówkowe i chemoodporne” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura)   w terminie do 14 marzec 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl  w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
 • odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

Załączniki: