Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Prace remontowe urządzeń PSK i PMS – Postój Listopadowy

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM PONIŻEJ

 Zakres prac zawarty został w Załączniku nr 1

 Przewidywany termin realizacji: Postój Listopadowy 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega
w styczności z metalami ciężkimi.

 W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest
do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Jakub HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, tel. kom. 502 590 953

Zbigniew KOŁACZEK tel. (32) 288 84 44 wew. 798 tel. kom. 512 403 423

Piotr WACŁAWEK  tel. 32 288 84 44 wew. 840, tel. kom. 512 403 441

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Prace remontowe urządzeń PSK
i PMS- Postój Listopadowy 2021 (Zp 25316)
należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w terminie do dnia 30 września 2021 r.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik Nr 1  –zakres prac