Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: remontu urządzeń Wydziału PSK wg załączonego zakresu robót – Załącznik nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT W ZAŁĄCZNIKU.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 20.04.2017R.

Zakresy robót można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu czerwcu – 12 dni kalendarzowych.
Planowany termin postoju: 12.06.2017r. ÷ 25.06.2017r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się ze szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się ze specyfiką pracy Wydziału PSK.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie :
– Piotr Wacławek tel. 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441,
– Zdzisław Śliwa tel. wew. 698, tel. kom. 512 403 422,
– Zbigniew Kołaczek tel. wew. 798, tel. kom. 512 403 423,
– Grzegorz Dudek tel. wew. 544, tel. kom. 512 403 430.

Materiały podstawowe (kształtowniki stalowe, blachy, wykładziny) oraz części zamienne niezbędne do wykonania remontu dostarcza HCM S.A. – Wydział PSK.
Materiały pomocnicze, sprzęt oraz transport wewnętrzny zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Oferta winna zawierać:
1. Cenę wykonania remontu dla każdej pozycji remontowej, która stanowi sumę wartości wycenionych poszczególnych elementów wchodzących w zakres całego zadania. Każdy z elementów winien stanowić odrębną wycenę, która będzie podstawą do ustalenia ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku rezygnacji (lub odstąpienie) z wykonania danego elementu.
2. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych rozliczenie prac nastąpi wg ustalonej pomiędzy stronami ceny ryczałtowej, lub na zasadach przeliczenia wynikającego z kwoty wyceny poszczególnego elementu.
3. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne , elektrody na spoiny szczepne , lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie, zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
4. Czas realizacji dla poszczególnych zakresów prac będący podstawą do sporządzenia harmonogramu oraz propozycję własnego harmonogramu dla zaoferowanego zakresu prac.
5. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
6. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
7. Warunki gwarancji.
8. Warunki płatności.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Postój technologiczny w miesiącu czerwcu 2017 roku na wydziale PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 14 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
– odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

Załącznik: Nr 1 – Zakres prac remontowych dla firm.

Załączniki: