Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Poprawa energochłonności układu obiegu wody przemysłowej/chłodniczej WUG – opracowanie koncepcji optymalizacji i modernizacji układu chłodzenia oraz audytu efektywności energetycznej dla planowanego zadania inwestycyjnego

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 29.04.2024 r. godz. 14:00
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.04.2024 r. godz. 14:00

 

Zakres prac:

 1. Inwentaryzacja układu: hydraulicznego, chłodniczego, technologicznego, elektroenergetycznego w tym zebranie danych procesowych.
 2. Wykonanie analizy energetycznej układu technologicznego i instalacji technicznych obiegu wody chłodniczej.
 3. Weryfikacja/ocena stanu istniejącego układu i przygotowanie koncepcji modernizacji pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doborem energooszczędnych urządzeń pozwalających zoptymalizować parametry eksploatacyjne pompowni.

 

W zakresie koncepcji:

 1. Analiza energetyczna obiegu pompowni i węzła mokrego odpylania.
 2. Modernizacja układu hydraulicznego i elektroenergetycznego wraz z wymianą istniejących pomp.
 3. Modernizacja zespołu chłodni wentylatorowych.
 4. Modernizacja układu zbiorników wody zimnej i ciepłej poprzez wykonanie by-pass’u (regulacja wstępna poprzez mieszanie).

 

Wykonanie audytu efektywności energetycznej.

 1. Przeprowadzenie audytu dla planowanego zadania, mającego na celu obliczenie efektów technicznych, energetycznych, ekonomicznych oraz ekologicznych tego przedsięwzięcia.
 2. Opracowanie raportu z audytu efektywności energetycznej oraz sporządzenie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectw efektywności energetycznej alternatywnie innego systemu wsparcia dla przedsięwzięć tego typu. W raporcie audytu powinny znaleźć się propozycje działań dotyczących powyższych kwestii, których wdrożenie polepszy efektywność energetyczną. Celem jest uzyskanie jak najwyższej efektywności, przy jak najniższych kosztach inwestycji. Audyt może zawierać wariantowość działań.
 3. Opracowanie założeń technicznych i wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego etapowe wdrażanie/realizację zadań wydanych w opracowaniu koncepcyjnym.
 4. Wykonanie dedykowanej prezentacji z przeprowadzonych działań , koncepcji i efektów – prezentacja wdrożeniowo inwestorska z ocena ryzyka.

 

Zamawiający oczekuje, iż  w efekcie realizacji w/w zakresu powstanie pełny i kompletny zestaw dokumentów umożliwiających pełną analizę techniczną i ekonomiczną pozwalającą na ocenę ryzyka inwestycyjnego na każdym etapie realizacji oraz rozpoczęcie prac nad wykonaniem wielobranżowej dokumentacji wykonawczej (wraz z kosztorysami) uwzględniającą etapową realizację przedsięwzięcia.

 

Przewidywany termin realizacji prac: po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji zadania zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Ważność oferty minimum 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją Zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminów.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowym kosztorysem prac.
 2. Czas realizacji całości prac wraz ze szczegółowym harmonogramem uwzględniającym wszystkie punkty zakresu oraz warunki panujące na obiekcie.
 3. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Okres ważności oferty.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się ze specyfiką pracy.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac w podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Główny Koordynator Pan  Marcin Nowak tel. (32) 288 84 44 wew. 658; kom 512 403 452

 Pan Marek Góra tel. (32) 288 84 44 wew. 553; kom. 512 403 482

Pan Tomasz Rohrbach tel. (32) 288 84 44 wew. 490; kom. 512 403 421

Pan Michał Urbański tel. (320 288 84 44 wew. 542; kom. 512 403 394

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Poprawa energochłonności układu obiegu wody przemysłowej/chłodniczej WUG – opracowanie koncepcji optymalizacji i modernizacji układu chłodzenia oraz audytu efektywności energetycznej dla planowanego zadania inwestycyjnegonależy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 15 kwietnia 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn