Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 1. Pomiar pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wokół pieca indukcyjnego szkoleniowego o mocy 20 kW
 2. Pomiar pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wokół pieca indukcyjnego Otto-Junker 400kW

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Laboratorium Badań Środowiska SILESIA LAB z Katowic

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia. Pomiary muszą zostać wykonane do 30.06.2022 r. Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela Pan Krzysztof NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 346, tel. kom. 512 403 391

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Pomiar pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wokół pieca indukcyjnego szkoleniowego o mocy 20 kW oraz pieca indukcyjnego Otto-Junker 400 kW (Zp 28203) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 26 kwietnia 2022 r. godz. 1400.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.