Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :

Piaskowanie komór Elektrofiltra Suchego wraz z wyposażeniem oraz lejami pod komorami.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT Sp. z o.o. z Katowic .

Termin realizacji prac : w czasie głównego postoju technologicznego w miesiącu czerwcu 2018r. Termin postoju w dniach 11.06.2018r. – 22.06.2018r.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.

Sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania prac objętych zapytaniem.
  2. Czas realizacji prac.
  3. Warunki i termin płatności.
  4. Warunki i termin gwarancji.
  5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
  6. Zapewnienie stałego pracownika nadzorującego roboty do kontaktu z HCM S.A.
  7. Wykaz sprzętu, który zagwarantuje terminowe wykonanie robót.
  8. Referencje potwierdzające realizację tego typu prac w innych zakładach.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela

Pan ŁUKASZ ŻYDEK tel. 32 / 2 888 444 wew. 924, kom. 512403396.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Piaskowanie komór Elektrofiltra Suchego wraz z wyposażeniem oraz lejami pod komorami” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101) w terminie do 20 kwietnia  2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.