Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Piaskowania komór i lejów Elektrofiltra Suchego wraz z wlotem do Elektrofiltra Suchego.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: CLIMBEX S.A. Z OPOLA

Termin realizacji prac: w czasie postoju głównego w m-cu maju 2019 r.
Termin realizacji prac: 13.05.2019 r. ÷ 17.05.2019 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Stawka 1rbg.
3. Potwierdzenie czasu i terminu realizacji prac.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
– Pan Łukasz Żydek tel. (32) 288 84 44 wew. 924, kom. 512403396
– Pan Tomasz Rohrbach tel. (32) 288 84 44 wew. 490, kom. 512403421

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Piaskowanie komór i lejów Elektrofiltra Suchego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 28 marca 2019 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru oferty,
2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.