Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Opracowanie technologii i wykonanie wymiany (remont odtworzeniowy) na poziomie podestu 7.60 rygla R1 w osi 3 przekrój C-D szt. oraz belek H9 w przekrojach C-D, D-E wg. rys. 34-10-197-33.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 08.01.2018R.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT SP Z O.O z Katowic.

Dokumentacja dostępna do wglądu w wydziale MM.
Przewidywany termin realizacji prac: grudzień 2017 r./styczeń 2018r.
Dokładny termin i zakres prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zleceniodawcy.
Materiały,sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2.Czas realizacji całości prac.
3.Warunki i forma płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6.Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan  Marcin Waloszczyk tel. (32) 288 84 44 wew. 543, kom. 512 403 460.
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
  – posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  – dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  – posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Opracowanie technologii i wykonanie wymiany (remont odtworzeniowy) na poziomie podestu 7.60 rygla R1 w osi 3 przekrój C-D szt. oraz belek H9 w przekrojach C-D, D-E” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 28 listopada 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
  – swobodnego wyboru oferty,
  – negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  – odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  – unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.