Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

 

Opracowanie studium techniczno – ekonomicznego mieszania gazu ziemnego z gazem poredukcyjnym, rozprowadzenia mieszaniny (gazu mieszankowego) w systemie gazu ziemnego HCM i jej efektywnego spalania w urządzeniach grzewczych procesów technologicznych

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ICS INDUSTRIAL COMBUSTION SYSTEMS S.A. z Poznania

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25.10.2021 r.
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 11.10.2021 r.

 

Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zmianami).

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym zapytaniu, a także „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie:

Część I

 1. Ogólny opis celu i zakresu studium
  1. Weryfikacja możliwości spalania mieszaniny gazu ziemnego z gazem poredukcyjnym palnikach poszczególnych odbiorów.
  2. Weryfikacja możliwości rozprowadzenia mieszaniny istniejącą siecią rurociągów.
  3. Wskazanie koniecznych modyfikacji technicznych.
 2. Koncepcja rozprowadzenia i spalania gazu mieszankowego w palnikach poszczególnych odbiorów i analiza przepływowa rurociągów.
  1. Audyt techniczny urządzeń technologicznych zużywających gaz ziemny pod względem możliwości stosowania gazu mieszankowego, miedzy innymi w towarzyszących piecach grzewczych.
  2. Opracowanie koncepcji modernizacji lub wymiany układów palnikowych oraz innych niezbędnych zmian w obrębie zinwentaryzowanych odbiorców gazu mieszankowego.
  3. Inwentaryzacja istniejącego układu rozprowadzenia gazu ziemnego.
  4. Opracowanie koncepcji przystosowania układu rozprowadzenia gazu ziemnego do gazu mieszankowego obejmującej między innymi nowy układ mieszania gazów
  5. Weryfikacja bilansu zużycia gazu ziemnego i gazu poredukcyjnego w procesach technologicznych huty w skali roku.
  6. Opracowanie modelu symulacyjnego oraz analiza przepływowa rurociągów rozprowadzających gaz mieszankowy. Model winien uwzględniać wyznaczenie oporów liniowych i miejscowych oraz inne relacje niezbędne do wyznaczenia prędkości przepływu, ciśnień i temperatur w sieci gazowej po zmianie transportowanego czynnika na gaz mieszankowy. Należy zidentyfikować odcinki, dla których konieczne będzie ewentualne zwiększenie średnicy lub inne modyfikacje.
 3. Podsumowanie Części I

Stwierdzenie możliwości technicznych mieszania gazu ziemnego z gazem poredukcyjnym, rozprowadzenie w istniejącej sieci rurociągów oraz spalania w odbiornikach gazu mieszanego.

Uwaga: Po wykonaniu Części I podjęta zostanie decyzja odnośnie dalszej realizacji pracy.

 

Część II

 1. Analiza techniczna i symulacyjna Układu
  1. Opracowanie fizykalnych modeli symulacyjnych dla wybranych odbiorców gazu mieszankowego (między innymi pieców grzewczych) przy uwzględnieniu bilansów substancji i energii, dominujących mechanizmów przekazywania ciepła oraz charakterystyk eksploatacyjnych urządzeń. Kalibracja modeli symulacyjnych w oparciu o dostępne dane pomiarowe dla eksploatacji na gazie ziemnym, a następnie wykonanie obliczeń symulacyjnych po zmianie paliwa na gaz mieszankowy. Określenie parametrów wpływających na eksploatację urządzeń jak prędkości przepływu, punkty pracy wentylatorów itp. Identyfikacja ewentualnych ograniczeń procesowych uniemożliwiających zwiększenie udziału gazu poredukcyjnego w gazie mieszankowym z punktu widzenia pracy poszczególnych urządzeń.
 2. Opracowanie założeń projektowych dla modernizacji lub budowy układów: mieszalnia gazów, sieć gazowa oraz urządzenia odbiorowe (część techniczna, bilanse zużycia, analiza termodynamiczna zmiany warunków spalania oraz układy sterowania i kontroli).

 

 1. Plan Zagospodarowania Terenu (stacja mieszania, główne ciągi gazowe, lokalizacja odbiorów gazu).
 2. Ogólne uwarunkowania prawne realizacji projektu pod kątem stosowania gazu ziemnego z sieci dostawcy zewnętrznego do mieszania z gazem własnym poredukcyjnym i jego wykorzystanie w wewnętrznej sieci gazowej.
 3. Analiza realizacji przedsięwzięcia na koszty korzystania ze środowiska oraz uczestnictwa w systemie ETS.
 4. Wytyczne do zabezpieczenia ppoż. i BHP.
 5. Analiza projektu pod względem konieczności uzyskania pozwoleń i uzgodnień wynikających z prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, przepisów branżowych
 6. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia.
 7. Estymacja nakładów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych
 8. Analiza opłacalności przedsięwzięcia z wyznaczeniem wskaźników NPV,IRR, NPVR
 9. Lista potencjalnych wykonawców inwestycji w formule EPC (zaprojektuj -wybuduj- uruchom).
 10. Streszczenie projektu

 

Zamawiający jest uprawniony do zmiany warunków niniejszego zapytania, przed upływem terminu składania ofert, w tym przedłużenia terminu składania ofert.

 

 II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji Części I zamówienia: T1 (wskazany przez oferenta)

Termin realizacji Części II zamówienia: T2 (wskazany przez oferenta)

Termin łączny określony jest sumą (T1+T2) z wyłączeniem okresu oceny i przyjęcia Części I opracowania.

 

 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERENTA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Oferent spełnia powyższe kryteria.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze swoim udziałem w postępowaniu, w tym ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
  a) koszt wykonania całości prac z uwzględnieniem wszystkich punktów zakresu,
  b) czas wykonania całości prac z uwzględnieniem wszystkich punktów zakresu,
  c) warunki i forma płatności,
  d) warunki i czas trwania gwarancji.2. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

 

 1. Oferta powinna być:
  a) opatrzona pieczątką firmową Oferenta,
  b) posiadać datę przygotowania,
  c) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
  d) podpisana czytelnie przez Oferenta zgodnie z zasadami jego reprezentacji albo przez jego pełnomocnika.

  1. Koperta zawierająca ofertę powinna być nieuszkodzona, zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby gwarantowała zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
  2. Wszystkie strony oferty winny być przez oferenta ponumerowane, z wyjątkiem stron niezapisanych i parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty w imieniu oferenta.
  3. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie dokumentów z koperty.
  4. Oferent może, w formie pisemnej, wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, przed upływem terminu składania ofert.
  5. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta, w tym w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie jak w punkcie VI).
  6. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
  7. Oferent ma prawo do upływu terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) w kopercie z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
  8. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
  9. Oferent ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za nieprawidłowe zaadresowanie lub zamknięcie koperty.
  10. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  11. Oferta powinna zawierać oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę oraz dokument potwierdzający upoważnienie do udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa, o ile prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika wprost z publicznie dostępnego polskiego rejestru.
  12. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  13. Jeżeli Oferent załączy do oferty dokumenty sporządzone w językach innych niż polski należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cenę wykonania Zadania należy podać w sposób jednoznaczny, w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ma charakter zupełny, tzn. obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z prawidłową realizacją Zadania W cenie powinny być uwzględnione wszystkie opłaty, podatki, jednakże bez podatku VAT (cena netto). Nie przewiduje się waloryzacji cen. Należy podać oddzielnie cenę za wykonanie Części I – C1 i Części II – C2 opracowania oraz cenę łączną (C1+C2).

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 30 września  2021 r. do godziny 13.00.

z dopiskiem: „Oferta – „Opracowania studium techniczno-ekonomicznego mieszania gazu ziemnego z gazem poredukcyjnym, rozprowadzenia mieszaniny (gazu mieszankowego) w systemie gazu ziemnego huty i jej efektywnego spalania w urządzeniach grzewczych procesów technologicznych

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, lecz zwracane bez ich otwierania.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  a) Kryterium 1: cena ( C1 – cena zadania część I , waga X1 – 0,6), C2 – cena zadania część II, waga X2 – 0,4 )

Wartość punktowa kryterium Cena – Pc obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

 

C1*X1 + C2*X2

α = ————————————

( C1 + C2 )Max cena ofertowa

 b) Kryterium 2: czas wykonania studium w całym zakresie ( T1 – czas wykonania zadania część I, T2 – czas wykonania zadania część II )

Wartość punktowa kryterium Czas –T obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

T1  +  T2

β= ———————————

T Max  ofertowy

c) Wagi ceny i czasu Y1 – 0,8 , Y2 – 0,2

Wartość punktowa tego kryterium na punkty będzie wyglądało następująco:

 

W=Y1*α +Y2*β

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni poniższe kryterium:

W = MIN

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

VIII. ROKOWANIA

Zamawiający po wyborze oferty do rokowań poinformuje Oferenta, którego oferta została wybrana o miejscu i terminie rokowań co do zawarcia umowy. Celem rokowań jest ustalenie możliwości określenia korzystniejszych dla Zamawiającego warunków zawarcia umowy aniżeli wskazane w ofercie.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem  https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania Oferenta ofertą wynosi: 90 dni

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XI. INNE POSTANOWIENIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszego postępowania przed terminem składania ofert bez podania przyczyny. Stosowna informacja zostanie niezwłoczne zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W takim przypadku złożone już oferty zostaną zwrócone bez ich otwierania.
 2. Zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania po otwarciu ofert, jeżeli:
  a) nie złożono żadnej oferty spełniającej warunki Zapytania,
  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zadania,
  c) inne aniżeli określone w pkt b) warunki oferty są nieakceptowalne przez Zamawiającego,
  d) występuje inna okoliczność powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie Zadania nie leży w interesie Zamawiającego w tym prowadzenie postępowania lub wykonanie Zadania Inwestycyjnego jest dla Zamawiającego utrudnione lub niemożliwe,
  e) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zamawiającego lub Rada Nadzorcza Zamawiającego nie wyraziła zgody na zawarcie umowy na wykonanie Zadania.
 3. W przypadkach wskazanych powyżej Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

 

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

 1. Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować do:

Pan Marek Ściążko w aspekcie spraw związanych z zakresem  studium na adres e-mail: msciazko@hcm.com.pl,

Pan Piotr Wacławek w aspekcie spraw związanych z techniczno-energetycznym zakresem studium na adres e-mail:pwacławek@hcm.com.pl, kom.512 403 441

Pan Mariusz Łaskawiec e-mail: mlaskawiec@hcm.com.pl, kom. 512 403 381

 1. Kopię korespondencji mailowej kierować na adres: mlaskawiec@hcm.com.pl oraz jgrabolus@hcm.com.pl

 

 Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik: