Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie audytu potwierdzającego uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej oraz złożenie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki w celu uzyskania świadectw efektywności energetycznej dla wykonanego zadania pt. Modernizacja instalacji oświetleniowej Namiarowni PSP w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELEKTRO-SAL LESZEK HAJBOWICZ Z GLIWIC.

Zakres prac:
1. Sporządzenie audytu powykonawczego wykonanego zadania: Modernizacja instalacji oświetleniowej Namiarowni PSP.
2. Instalacja miernika zużycia energii.
3. Złożenie wniosku do URE z realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej o nazwie „Modernizacja instalacji oświetleniowej” z dnia 13.10.2016r., uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów).

Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja instalacji oświetleniowej” z dnia 13.10.2016 r. do wglądu podczas wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.

Przewidywany termin realizacji prac: do 29 września 2017 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.
Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w dniach 17-18.08.2017r. godz. 10.00.
Na potrzeby wizji lokalnej Oferent zabezpieczy się w środki ochrony indywidualnej, kask, maskę przeciwpyłową i odzież ochronną).
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac (kosztorys ofertowy w rozbiciu na: poszczególne punkty zakresu prac).
2. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem.
3. Warunki i termin płatności.
4. Wykaz sprzętu.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Zbigniew Kurzawa tel. (32) 288 84 44 wew. 609
Nadzór techniczny:
Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Pan Piotr Wacławek tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – „Opracowanie sprawozdania dla URE – Oświetlenie Namiarowni PSP w HCM S.A. ”, należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 28 sierpnia 2017r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.