Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na opracowanie projektu rozbiórki węzła Fabryki Kwasu Siarkowego zlokalizowanego na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

W zakres zadania wchodzi:

1. Wykonanie projektu rozbiórki węzła Fabryki Kwasu Siarkowego do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej.

2. Opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.

3. Opracowanie „Oceny wpływu projektowanej inwestycji na zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.”

 

Zakres prac projektowych i rozbiórkowych wraz z uwagami przedstawia Załącznik nr 1 (pkt. A).

 

Ogólny wykaz obiektów przewidzianych do rozbiórki przedstawia Załącznik nr 1 (pkt. B).

 

Zdjęcie sytuacyjne terenu przeznaczonego do rozbiórki przedstawia Załącznik nr 2.

 

Przewidywany termin realizacji prac projektowych: do dnia 16.09.2024 r.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

Zawartość opracowania powinna zawierać:

 • projekt rozbiórki – 5 egz.
 • ocena wpływu projektowanej inwestycji na zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – 3 egz.
 • przedmiar robót – 3 kpl.
 • kosztorys inwestorski – 1 kpl.
 • zbiorcze zestawienie kosztów – 1 kpl.
 • dokumentacja w wersji elektronicznej – 1 kpl.

Ww. opracowania muszą być również (dodatkowo) przygotowane i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF, DOC i DWG lub DXF, a przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w formacie PDF oraz XLS lub ATH. Płyta CD powinna również zawierać skan podpisanej dokumentacji.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt opracowania kompletnego projektu rozbiórki do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej.
 2. Koszt opracowania „Oceny wpływu projektowanej inwestycji na zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.”
 3. Czas wykonania projektu rozbiórki.
 4. Czas opracowania „Oceny wpływu projektowanej inwestycji na zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.”
 5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie do realizacji zamówienia.
 6. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Kserokopie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. Wykaz robót realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat zamówień o podobnym charakterze z podaniem dat ich realizacji, zakresu oraz odbiorców.

 Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 1. Jarosław Grabolus tel. 32/2888444 wew. 850, tel. kom. 539 735 663, email: jgrabolus@hcm.com.pl,
 2. Marcin Kaczmarczyk tel. 32/2888444 wew. 927, tel. kom. 512 403 431, email: mkaczmarczyk@hcm.com.pl,

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net w terminie do dnia 17 lipca 2024 r. godz. 1100.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki: