Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: opracowanie projektu remontowo – modernizacyjnego Budynku socjalnego Głównego Energomechanika.

Projekt należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów, norm i winien być zatwierdzony przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń sanitarno – epidemiologicznych, ppoż. i bhp.
W projekcie należy uwzględnić konieczność prowadzenia prac na czynnym obiekcie.
Aktualna dokumentacja techniczna budynku dostępna jest u Zamawiającego.

Podstawowe parametry budynku:
– 4 kondygnacje,
– wymiary główne – długość 33,9m, szerokość 12,9m, wysokość 13,5m

Zakres prac powinien obejmować:
1. Inwentaryzację obecnych pomieszczeń i znajdującej się w nich infrastruktury technicznej na potrzeby opracowania projektu budowlanego i wykonawczego z przebudową pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i remontem instalacji wewnętrznych,
2. Wykonanie oceny technicznej pomieszczeń poddawanych remontowi i modernizacji,
3. Wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno – budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami rzeczoznawców ds. zabezpieczeń sanitarno – epidemiologicznych, pożarowych i bhp (w 5 egz. + 1CD),
4. Opracowanie (w 4 egz. + 1CD) projektów wykonawczych w branżach obejmujących zakresy:
a) architektoniczno – budowlany,
b) instalacji CO,
c) instalacji wodno kanalizacyjnej,
d) instalacji klimatyzacyjno wentylacyjnej,
e) instalacji elektrycznej,
f) instalacji teleinformatycznej (w tym sieć informatyczna ogólna i przemysłowa),
g) instalacji odgromowej,
h) instalacji alarmowej.
5. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (w 2 egz. + 1CD).

W przypadku zainteresowania się naszym zapytaniem prosimy o przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej, zapoznania się z dokumentacją techniczną oraz otrzymania innych niezbędnych danych potrzebnych do opracowania projektu.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:
MARCIN KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 512403431
DOMINIK HELISZ tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 510105415
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dni robocze od pon. – pt. w godz. 8.00 – 12.00 w dniach 11.09.2017 – 20.09.2017r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty która, powinna zawierać :
a) propozycję koncepcji układu funkcjonalnego,
b) cenę i czas wykonania projektu (wraz z przedmiarem i kosztorysem ofertowym),
c) termin płatności.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – opracowanie projektu remontowo – modernizacyjnego Budynku socjalnego Głównego Energomechanika.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 27 września 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się:
– z miejscem lokalizacji planowanego remontu i modernizacji,
– z dokumentacją techniczną, która znajduje się w Dziale Remontów i Inwestycji

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji zadania bez podania przyczyn.