Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Opracowanie projektu remontowo – modernizacyjnego Budynku Socjalnego Głównego Energomechanika.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Pracownia Architektoniczna Mariusz Pogoda „ARH” z Tych

Projekt należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów, norm i winien być zatwierdzony przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń sanitarno – epidemiologicznych, ppoż.
W projekcie należy uwzględnić konieczność prowadzenia prac na czynnym obiekcie.
Archiwalna dokumentacja techniczna budynku dostępna  u Zamawiającego.

 

Podstawowe parametry budynku:
– 4 kondygnacje,
– wymiary główne – długość 33,9m, szerokość 12,9m, wysokość 13,5m

 

Zakres prac powinien obejmować:

 1. Inwentaryzację obecnych pomieszczeń i znajdującej się w nich infrastruktury technicznej na potrzeby opracowania projektu budowlanego i wykonawczego z przebudową pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i remontem instalacji wewnętrznych.
 2. Wykonanie ekspertyzy technicznej pomieszczeń poddawanych remontowi i modernizacji, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.
 3. Wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno – budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami rzeczoznawców ds. sanitarnych i pożarowych (w 5 egz. + 1CD).
 4. Opracowanie projektu budowlanego (w 5 egz.).
 5. Opracowaie (w 4 egz. + 1CD) projektów wykonawczych w branżach obejmujących zakresy:
 6. a) architektoniczno – budowlany,
  b) instalacji CO,
  c) instalacji wodno kanalizacyjnej,
  d) instalacji klimatyzacyjno wentylacyjnej,
  e) instalacji elektrycznej,
  f) instalacji teleinformatycznej (w tym sieć informatyczna ogólna i przemysłowa),
  g) instalacji odgromowej,
  h) system sygnalizacji pożarowej
  Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (w 2 egz. + 1CD).

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

W przypadku zainteresowania się naszym zapytaniem prosimy o przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej, zapoznania się z dokumentacją techniczną oraz otrzymania innych niezbędnych danych potrzebnych do opracowania projektu.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:
MARCIN KACZMARCZYK
tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 512 40 3431
JAROSŁAW GRABOLUS tel. (32) 288 84 44 wew. 542, kom.  539 735 663

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej:  w dniach 10.03.2020, 17.03.2020, 20.03.2020 o godz. 9:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty która, powinna zawierać :

a) propozycję koncepcji układu funkcjonalnego,

b) cenę i czas wykonania projektu (wraz z przedmiarem i kosztorysem ofertowym),
c) termin płatności.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – opracowanie projektu remontowo – modernizacyjnego Budynku socjalnego Głównego Energomechanika.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 27 marca 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania jak i w trakcie trwania prac bez podania przyczyn,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.