Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Opracowanie projektu koncepcyjnego budowy magazynu do składowania i mieszania materiałów wsadowych

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Zespół Projektantów

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 06.10.2018

Założenia  do opracowania koncepcji I etapu:

Budowa magazynu do składowania materiałów wsadowych

 1. Lokalizacja inwestycji na terenie HCM S.A. wskazana przez Inwestora.
 2. Hala magazynu zadaszona, osłonięta o pojemności ok 18 tys. ton materiałów wsadowych.
 3. W hali magazynowej należy przewidzieć zasieki z możliwością poboru materiałów ładowarką.
 4. Układ do rozładunku i pryzmowania materiałów w zasiekach  zintegrowany z obecnie istniejącym układem w magazynie surowców.

 

Założenia do opracowania koncepcji II etapu:

Budowa magazynu do przyjmowania i przygotowania mieszanek materiałów tlenkowych

 1. Lokalizacja inwestycji na terenie HCM S.A. wskazana przez Inwestora.
 2. Hala magazynowa zadaszona osłonięta o pojemności min. 5 tys. ton.
 3. Hala wyposażona w 2 suwnice chwytakowe Q=15 ton.
 4. Układ mieszania i nawilżania mieszanek materiałów tlenkowych                          (min. 800 ton/dobę; min. 120 tys. ton tocznie).
 5. Stanowisko do rozładunku samochodów samowyładowczych z układem odpylania.
 6. Stanowisko do rozładunku big bagów z układem odpylania.
 7. Instalacja do granulacji pyłów stalowniczych wraz ze stanowiskiem do rozładunku autocystern oraz samochodów samowyładowczych wraz  z układem odpylania.
 8. Przeniesienie instalacji do brykietowania  zużytych worków typu big bag.
 9. Opcjonalnie: instalacja do odchlorowania materiałów tlenkowych (ok 20 tys. ton rocznie).
 10. Drogi i place rozładowcze w rejonach stanowisk rozładowczych.
 11. Układ transportu gotowych mieszanek tlenkowych do magazynu surowców  Etapu I.

 

Projekt koncepcyjny powinien zawierać orientacyjny koszt realizacji I i II etapu inwestycji.

Przewidywany termin realizacji: po podpisaniu umowy

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt opracowania koncepcji.
 2. Czas opracowania koncepcji.
 3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Robert LEPKA tel. (32) 288 84 44 wew. 510, kom. 512 403 450

Pan Mateusz SKOP tel. (32) 288 84 44 wew. 823, kom. 512 403 426

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Opracowanie koncepcji pn. Budowa Magazynu Surowców” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31 sierpnia 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.