Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Opracowanie projektu i wykonanie zasilania stacji hydroforowej wody pitnej zasilającej w wodę pitną gminę Miasteczko Śląskie.

Zakres prac obejmuje:

 • Wykonanie projektu dwóch linii kablowych:

–  YKY 4×35 1kVod SO12 500 V pole 2 do projektowanej szafy;

–  YKY 4×35 1kVod SO12 500 V pole 4 do projektowanej szafy;

 • Wykonanie linii kablowych wg projektu z p.1 z dostawą kabli;
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej i uruchomienie linii.

Nowe linie kablowe będą podłączone do istniejących odpływów rezerwowych w polu 2 i 4 (odłącznik OZK600 i podstawy Bm250A)

Inwestor posiada dokumentację techniczną na budowę stacji hydroforowej, która jest dostępna do wglądu  w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. od 900 do 1300 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Planowany termin realizacji prac: drugie półrocze 2018 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac w dniach od pon. do pt w godzinach 9:00 do 13:00.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Harmonogram prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Tadeusz Mazur tel. kom. 512 403 442;

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie projektu i wykonanie zasilania stacji hydroforowej wody pitnej na  terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 22.06.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.