Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Opracowanie projektu i wykonanie układu zasilania na potrzeby gospodarki wodnej

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.11.2019 godz. 12:00

 

Zakres prac:

 1. Wykonanie projektów:
 2. dwóch linii zasilających 6kV o długości ok. 1200m każda,
 3. jednej linii zasilającej 230Vo długości ok. 350m.
 4. Dobór kabli (sprawdzenie warunków obciążeniowych i zwarciowych dla 2 linii zasilających na napięcie 6kV rozdzielni dwusekcyjnej przy założeniu 100 procentowej rezerwacji wzajemnej linii – proponowane kable: YAKY y –S 3×240+50 6/6kV.
 5. Budowa dwóch nowoprojektowanych linii kablowych 6kV o długości około 1,2km każda.
 6. Budowa jednej nowoprojektowanej linii kablowej 230V o długości około 0,35km.
 7. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych dla realizacji zadania.
 8. Aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych w formie DWG.
 9. Sprawowanie pełnego nadzoru w okresie realizacji zadania (wyznaczenie kierownika budowy, prowadzenie dziennika budowy, przekazanie dokumentów i oświadczeń w celu przedłożenia właściwym organom administracyjnym)

 

W zakresie prac projektowych i wykonawczych przewiduje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury budowlanej i elektrycznej oraz doposażenie w konstrukcje konieczne do budowy linii na całej długości. Dla końcowych odcinków tras kablowych (ok. 200m ) należy rozważyć i przedstawić w 2 opcje wykonania:

– zejście z estakady i poprowadzenie kabli bezpośrednio w ziemi,

– zejście z estakady, częściowe ułożenie kabli w ziemi i po doprojektowanych konstrukcjach nośnych mocowanych do elewacji budynków,

 

Przewidywany termin realizacji: do końca 2019 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 14.11.2019 r. godz. 1000
 2. 18.11.2019 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas realizacji zadania z wyszczególnieniem:
  a) czasu opracowania projektu,
  b) czasu realizacji prac.
 2. Kosztorys wykonawczy z wyszczególnieniem poszczególnych etapów realizacji oraz Tabelą Elementów Rozliczeniowych.
 3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego (w tym sposobu układania kabli w miejscach kolizji: drogi, kanały, ogrodzenia i inne).
 4. Harmonogram realizacji całości prac.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 8. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
a) branża elektrycznej:

Pan Bronisław Jaworek tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom 512 403 442

b) branża budowlana:

Pan Szymon Niemiec tel. (32) 288 84 44 wew. 638, kom. 510 105 415

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Opracowanie projektu i wykonanie układu zasilania na potrzeby gospodarki wodnej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 21 listopada 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.