Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Opracowanie projektu budowlanego budynku magazynowego metalu Dore’a                           

 

 1. Opracowanie projektu budowlanego dla budynku produkcyjnego metalu Dore’a o ogólnych wymiarach 5,00×12,00m i wysokości ca 4,00m.
 2. Budynek w konstrukcji stalowej, posadowionej na stopach fundamentowych. Ściany oraz dach obudowane z płyt warstwowych gr. 80mm.

Zakres prac:

 1. Wykonanie projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany kompletny pod względem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wykonanie projektów wykonawczych w branży:
  a) architektoniczno – budowlanej,
  b) instalacji elektrycznej.
 3. Przygotowanie dokumentów wymaganych do wystąpienia o pozwolenie na budowę do właściwych urzędów.
 4. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót.

 

Przewidywany termin realizacji prac:  sierpień – październik 2019 r.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas wykonania projektu.
 2. Koszt wykonania projektu wraz z kosztorysem ofertowym.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84 44 wew. 542, tel. kom. 539 735 663

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Opracowanie projektu budowlanego budynku magazynowego metalu Dore’a” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 16 lipca 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:   http://www.hcm.com.pl/pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.